Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи

В резултат на извършен анализ на основните заплати на висшето професионално ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР) e предвидено определяне на по-висок размер на основното месечно възнаграждение за длъжностите „Главен секретар на МВР“ и „Заместник главен секретар на МВР“. В тази връзка с проекта на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение се предлага в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 „А. Държавни служители с висше образование“, раздел „I. Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)” да бъдат изменени основните месечни възнаграждения за длъжности „Главен секретар на МВР“ и „Заместник главен секретар на МВР“.


Дата на откриване: 11.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 август 2022 г. 12:46:00 ч.
daskala1983

неоснователно и не съобразно спрямо заплащането на основния състав в МВР

Мотивите за увеличение на заплащането нямат връзка с изпълнението на основните задачи на министерството и няма пропорционално отражение върху заплащането на основния оперативен състав. 

13 август 2022 г. 22:00:53 ч.
Totototo

Напълно неоснователно предложение, при това седмица след актуализация на същата наредба

Отделно няма никаква информация за т. нар. "анализ" в мотивите за изменението на наредбата. Като ще се променят заплатите нека да бъде за всички служители на МВР!

15 август 2022 г. 16:51:43 ч.
Ivo

Еднакво увеличение за целия състав на МВР

С увеличаване на заплатите им с повече от 70 процента се нарушава закона за държавния бюджет, където е записано, че на служителите от МВР се увеличават с 20 процента заплатите. Двете длъжности са професионални, /поне така се водят/ а не политически. Ако според Вас това не противоричи на ЗДБ, да се увеличат със същия процент всички заплати в МВР. Направете анализ на всички заплати, а не само на послушните на сегашното правителство.

16 август 2022 г. 19:05:20 ч.
Grigory

Категорично съм против в каквото и да е било увеличаване на възнагражденията в мвр

Против съм, все повече започва да се увеличава разделението между държавни служители и частни служители, колко трябва да взима един полицай който да върши съвестно работата, при положение че медиците ни взимат по 750-900 лева, малко ли е при пенсиониране на взимаш 20 заплати, да се осигуряваш изцяло от държавата за сметката на други който трябва да си ги плащат. Хората по провинцията изнемогват, хората там могат само да мечтаят да взимат толкова колкото получава един обикновен полицай, и да се мисли че с повишаването на заплати ще се спре корупцията и шуробаджанащина е меко казано смешно. Позволяват своеволия защото добре знаят уволняват го обжалва и пак го възстановяват на работа.Както е тръгнало в страната ще останат държавните служители и синдикатите 

22 август 2022 г. 21:34:55 ч.
Black

Лошо подготвен и незаконосъобразен проект

В проекта се говори за извършен анализ, но такъв не е публикуван или поне не са направени минимални усилия да се представят какви са направените при анализа констатации. Последното е довело до това, че релно в проекта няма изложени каквито и да са мотиви от които да се разбере защо е необходимо увеличение на възнагражденията на визираните в проекта служители, още повече че този месец влязоха в сила изменения на наредбата с които същите служители получиха увеличение от 20 % върху основните им възнаграждения. От представения проект не става ясно защо извършеният анализ не е обхванал и възнагражденията на останалите служители в МВР, за да се установи дали и за някои от тях е необходимо да направят изменения в размерите на получаваните възнаграждения. В проекта не са посочени и необходимите за прилагането на новата уредба финансови средства. Единствено е упоменато, че не са необходими допълнителни финансови средства по бюджета на МВР. Това на практика не дава никаква информация колко и какви средства ще бъдат изразходвани с предлаганите промени и дали няма да се надхвърлят предвидените за годината в МВР бюджетни средства по показател "Персонал". От изложеното е видно, че проектът не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и ако същият стане факт в този му вид, при едно съдебно оспорване със сигурност ще бъде отменен от съда. Затова предложенията ми са проектът да не се приема, и да се извърши нов анализ, който да обхване размерите на възнагражденията на всички служители в МВР, с цел да се установи за кои от тях е необходимо съответното изменение.  

25 август 2022 г. 11:22:26 ч.
СФСМВР

СФСМВР

Считаме, че може да се направи обоснован извод, че предложеното с Проекта изменение е незаконосъобразно, защо е в нарушение на чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1, изречение първо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022 г.) /ЗИДЗДБРБ/, а именно:

За изплащане на обезщетения на персонала както и за увеличаване на възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 20 на сто.“

С чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от ЗИДЗДБРБ са одобрени допълнителните разходи, в размер на 175 млн. лв. за персонал по бюджета на МВР за 2022 г. и се осигурява увеличение с 20 на сто считано от 01.07.2022 г. на основните възнаграждения на фактически заетите служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1, и ал. 3 от ЗМВР и заплатите за длъжност на фактически заетите служителите по чл. 142, ал. 1, т. 3 и свързаните с тях допълнителни възнаграждения и дължимите осигурителни вноски. Такъв категоричен извод като аргумент се съдържа в мотивите към публикуван на 15.07.2022 г. за обществено обсъждане на интернет страницата на МВР и на Портала за обществени консултации на МС, Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. Предвид това най малко е странно и нелогично, в случая с настоящия обсъждан проект, този аргумент да се пренебрегва или забравя.   

С обнародваното в ДВ. бр.62 от 5 август 2022 г. изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., за всички длъжности в нейния обхват както и за двете длъжности от Проекта вече е факт увеличение с 20 на сто. Тоест изпълнено е условието на чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1, изречение първо от ЗИДЗДБРБ и всяко следващо увеличение дали с нови 20 % или в по-голям или по-малък размер, би могло да се приеме като нарушение на тази разпоредба.

Ето защо предвиденото с Проекта ново увеличение за двете длъжности /над вече извършеното с 20 на сто/, е твърде възможно да излиза извън условието на цитираната разпоредба, което да го направи незаконосъобразно.

В мотивите към Проекта като причина за предложеното изменение се посочва:

В резултата на извършен анализ на основните заплати на висшето професионално ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР) е предвидено определяне на по- висок размер на основното месечно възнаграждение за длъжностите „Главен секретар на МВР“ и „Заместник главен секретар на МВР““.

 

25 август 2022 г. 11:23:34 ч.
СФСМВР

СФСМВР

От една страна отбелязваме, че този мотив и публикуването на 11.08.2022г. за обществено обсъждане на Проекта е най-малкото странно и необосновано по няколко причини:

  • Темата с основните заплати за всички длъжности в МВР е поставена остро от СФСМВР още от началото на 2022 г. и следствие на това е била обсъждана на няколко заседания на ССП в МВР, както и по нея са обменяни писма и становища.

Въпреки това до 11.08.2022 г. /публикуването на Проекта/ не ни е било известно, нито е споменавано, че се прави или ще се прави анализ на основните заплати на някои длъжности в МВР.

  • С писмо рег.№812100-11724 от 11.07.2022г. по описа на МВР, ни бе предоставен за становище Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

В писмо и приложения към него проект, също липсваха данни за действия и необходимост от такива за посочения анализ по настоящия Проект.

  • За времето от 15.07.2022 г. до 29.07.2022 г. на интернет страницата на МВР и на Портала за обществени консултации на МС, бе публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение - по късно обнародван в ДВ. бр.62 от 5 август 2022 г.

В него и мотивите към него също липсваха каквито и да е данни за действия и необходимост от такива за посочения анализ по настоящия Проект.

Тоест през целият период на активна дейност по преговори и консултации /обсъждания/ на проекти свързани с основните заплати на служителите в МВР е имало достатъчно време да се направи  анализ не само за двете длъжности по Проекта но и за всички други длъжности на служителите в МВР.

Това обаче нито е направено, нито от страна на политическото ръководство и техните представители в социалния диалог е имало индикации или наченки да бъде направено – до 11.08.2022 г. само 6 дни след обнародване на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017.

 

25 август 2022 г. 11:24:01 ч.
СФСМВР

СФСМВР

От друга страна отбелязваме, че в мотивите липсва каквато и да е информация какво е наложило да бъде направен такъв анализ единствено за висшето професионално ръководство и кога е извършен този анализ.

Липсва информация, чрез която да се представи какви са направените при анализа констатации на базата на какви точно резултати е предвиден и изготвен Проекта. Поради това остава открит въпроса - Кое налага да бъдат определени нови размери на основните месечни възнаграждения точно и единствено за визираните в Проекта две длъжности?

Реално към Проекта няма изложени мотиви, от които да се разбере, защо е необходимо ново увеличение на възнагражденията само за тези две длъжности, още повече като се има предвид горепосочените действия през 2022 г. свързани със заплатите на всички служители в МВР.

От Проекта и мотивите към него не става ясно, защо извършеният анализ не е обхванал и основните заплати на останалите служители в МВР, за да се установи дали и за някои от тях е необходимо да направят изменения в размерите на получаваните възнаграждения.

В проекта не са посочени и необходимите за прилагането на предложеното изменение финансови средства. Единствено е упоменато, че не са необходими допълнителни финансови средства по бюджета на МВР. Това, както и цялото съдържание на мотивите е формално изпълнение на чл. 28, ал. 2 от ЗНА и на практика не дава никаква информация колко и какви средства ще бъдат изразходвани с предлаганите промени и дали няма да се надхвърлят предвидените за годината в МВР бюджетни средства по показател "Персонал".

 Всички тези липси /пропуски в мотивите/ са сериозна пречка за преценка на Проекта и необходимостта от предложеното изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017г.

Липсва какъвто и да е аргумент, как едно такова ново увеличение и размер извън установеното в чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1, изречение първо от ЗИДЗДБРБ, не би било в нарушение на тази разпоредба.

От всичко изложено до тук е видно, че Проекта не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА и ако същият стане факт като изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017г., е твърде уязвим за съдебно оспорване и предвид съдебната практика със сигурност ще бъде отменен от съда.

 

Определения кратък срок /14 дни/ за обществено обсъждане е също формално аргументиран в мотивите и напълно необоснован. В това си лаконично съдържание не намира основа необходимостта от прилагане на този срок, защото нищо своевременно не налага само 6 дни след обнародваното в ДВ. бр.62 от 5 август 2022 г. на изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., с което за всички длъжности в нейния обхват /вкл. и за двете длъжности от Проекта/, считано от 01.07.2022г. основните заплати са увеличени с 20% да се предлага спешно /“своевременно“/ определяне на нови още по-високи основните месечни възнаграждения за които и да е длъжности в МВР.

 

Предвид всичко горепосочено ПРЕДЛАГАМЕ:

Предложеното с Проекта изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, ДА НЕ СЕ ПРАВИ, защото е незаконосъобразно, нецелесъобразно и неморално.

 

25 август 2022 г. 15:45:24 ч.
побеснял

Не се приема!!!

Наглост и безочие!Как така се самоанализирате,защо не направихте обстоен анализ на категорията служители,които ще взимат една кръгла нула от това увеличение или не сте и чували за тях.Ако е така, моля да се самосезирате,ако някой изобщо обърне внимание и да се направи наистина обстоен анализ!Нека има малко справедливост!