Обществени консултации

Закон за отмяна на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Обн. ДВ. бр. 95 от 20.11.2007г.)

Проекта на Закон за отмяна на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн През 2007 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е постъпило искане на Европейската комисия за предприемане на действия от страна на Република България в качеството и на държава-членка на Европейския съюз, във връзка с противоречието между законодателството на съюза и Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)от 9 май 1980 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2006 г), наричана по-нататък (Конвенцията). Противоречието се е изразявало в разминавания в различните термини и разпоредби между три директиви (Директива 91/440/ЕИО от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността, Директива 95/18/EО от 19 юни 1995 г. относно лицензиране на железопътните предприятия, Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) и части от Конвенцията – Единните правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (СUІ), съставляващи Притурка Е към конвенцията, Единните правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (АРТU), съставляващи Притурка F към конвенцията и Единните правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (АТМF), съставляващи Притурка G към конвенцията.

Във връзка с горепосоченото искане и на основание съществуването на противоречията, е приет Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн и съответно е уведомен Генералният секретар на OTIF, че Република България няма да прилага в тяхната цялост изброените по горе притурки  към Конвенцията.
 
На 22 юни 2011 г. на 10-та извънредна сесия на Общото събрание на OTIF, е взето окончателно решение за подписване на Споразумение за присъединяване на Европейският съюз към Конвенцията за международни железопътни превози. В периода от 2007 г. до присъединяването на Европейския съюз към СOTIF, са изчистени противоречията в законодателството на двете организации и съответно е отпаднала необходимостта от продължаване на действието на подадените декларации от страна на държавите-членки на Европейския съюз.
 
Към настоящият момент Европейската комисия активно призовава държавите-членки на Европейския съюз, които са направили декларации, че няма да прилагат съответните притурки CUI, APTU и ATMF на СOTIF, да ги оттеглят.
 
Лице за контакти:
Бисер Петров,
Главен експерт,
Дирекция "Правна" в МТИТС
Тел.: 02/9409 470


Дата на откриване: 15.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари