Обществени консултации

Проект на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти със заболявания от медицинската специалност.

Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия. През 2020 г. бяха разработени и публикувани на сайта на Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ) Препоръки относно диагностиката и лечението на най-честите патологични отклонения при бременни и гинекологично болни жени. През 2021 г. беше утвърден нов Стандарт по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“. Това налага съдържанието на фармако-терапевтичното ръководство по акушерство и гинекология от 2015 г. да бъде осъвременено и съобразено с препоръките и с новия стандарт.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на алергичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 13.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 август 2022 г. 23:24:03 ч.
Никола Дончев

Пропуск

В глава XVI Инконтиненция на урината, точк 3.1 е празна - няма алгоритми за лечение.