Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали

На основание чл. 6a, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ редът за разглеждане, препращане на документите по компетентност на съответните органи, проверка и решаване на предложенията и сигналите се определя с наредба на председателя на Агенцията.

При прилагането на действащата към момента Наредба са констатирани някои непълноти, необходимост от оптимизиране на реда за разглеждане на посочените категории материали, както и от прецизиране на използваната терминология.

С промените се цели изчерпателна регламентация на писмените материали, за разглеждането на които наредбата не следва да се прилага. Действащата до момента разпоредба предвижда наредбата да не се прилага по отношение на уведомленията по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и на жалби срещу актове на органи на Държавна агенция „Национална сигурност“, издадени във връзка с функционалната им компетентност. С проекта се предвижда добавяне на нова категория писмени материали - искания за предоставяне на информация. С тази промяна се извършва отстраняване на съществуваща към момента непълнота, предвид съществуването на специални закони, уреждащи достъпа до различни категории информация.

Оптимизира се и редът за разглеждане и решаване на постъпилите в Агенцията предложения и сигнали посредством промени, касаещи органите, имащи правомощия да се произнасят по същите.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 17.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари