Обществени консултации

Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. Това намаление може да се постигне преди всичко чрез смесване на конвенционалните горива с биогорива и при производството на топлинна и електрическа енергия от течни горива от биомаса, отговарящи на критериите за устойчивост.

Проектът на Наредбата има следните цели:

• определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса;
• условията и реда за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките взети за защита на почвите, водите, въздуха;
• одобрението на схеми за сертифициране и на сертифициращи органи;
• извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
• издаване на сертификатите за съответствие.

За изпълнение на тези цели се въвежда задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.


Дата на откриване: 16.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 25.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари