Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език

Предлаганата нормативна промяна на Закона за българския жестов език ще доведе до:

•   Прецизиране на конкретни разпоредби, свързани с предоставянето, отчитането и контрола при осигуряването на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език в социалната сфера, чрез:

- уточняване на характера на плащанията след предоставяне на преводаческите услуги, което ще конкретизира както задълженията на Агенцията за социално подпомагане за осигуряване правата на глухите и сляпо-глухите лица с цел законосъобразното извършване на плащанията към преводачите, така и на останалите заинтересовани страни, и ще улесни компетентните органи по отношение на правоприлагането на акта. В този контекст е предвидено ново изискване към преводачите на български жестов език да бъдат регистрирани по надлежния ред като лица, упражняващи свободна професия, и обстоятелството получената безвъзмездна преводаческа услуга да не се облага с данък по реда на специалното данъчно законодателство;

- уреждане на въпросите, касаещи упражняването на контрол върху дейностите по предоставянето и отчитането на услугата с делегирането на контролни функции на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания, както и ангажименти на избраните преводачи да предоставят преводаческите услуги, въз основа на индивидуалните потребности на глухото или сляпо-глухото лице, за срока и в рамките на лимита на осигурената безвъзмездна преводаческа услуга.

• Осигуряване на възможности за признаване на професионалната квалификация на преводачите, заявили вписване в Списъкa на преводачите от и на български жестов език, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, в случаите, когато владеенето на жестовия език е удостоверено със съответния документ след валидиране на умения по професията „Преводач от и на български жестов език“, с което се създават възможности за повишаване на мотивацията за практикуване на тази професия.

• Хармонизиране на правни норми относно редът и условията за осигуряване на преводач на български жестов език на глухо или нямо лице, участващо в определено процесуално качество в наказателното производство и възлагането на разноските за неговото назначаване, чрез избягване на съществуващите противоречия в тази област, и други.

Предложените промени ще позволят решаването на идентифицирани нормативни противоречия и практически проблеми с оглед постигане на една от основните цели на Закона - осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е създаването на оптимални механизми за законосъобразното и целесъобразното прилагане на Закона за българския жестов език, което да допринесе до повишаване на ефективността при реализацията на провежданата държавна политика за правата на хората с увреждания, в частност чрез оказването на адекватна публична подкрепа за глухите и сляпо-глухите лица, съобразно персоналните им нужди за личностна социализация.


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари