Обществени консултации

проект на Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 -2026 година и проект на План за 2022 година за изпълнение на про

Проектът на Национална програма 2022-2026 г. е изготвен в изпълнение на приетата с Решение № 740 на Министерския съвет от 2021 г. Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г. (Стратегия). Времевият обхват на проекта на Националната програма е петгодишен - от 2022 до 2026 г. и е съобразен с Методологията за стратегическо планиране в Република България. През следващия петгодишен период на изпълнение на Националната програма 2022-2026 г. се акцентира основно върху повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации, обучението и подготовката на доброволците, повишаване обществения престиж на доброволните формирования, насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования и не на последно място активизиране и насърчаване работата с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци. За постигане на възможно най-добри резултати е планирано иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени. Предвидено е финансиране на дейностите за реализирането на целите, определени в Националната програма 2022-2026 г. със средства от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности, със средства от общинските бюджети и със средства от Европейски проекти и програми. Резултатите от приемането на проекта на Националната програма 2022-2026 г. са свързани с постигане на набелязаната в Стратегията визия за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и участващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност. Планът за 2022 година за изпълнение на Националната програма конкретизира изпълнението на програмата за съответната година, като детайлно определя дейностите, които ще се изпълняват за постигане на стратегическите и оперативните цели, включва бюджета за реализиране на тези дейности, срока, очакваните резултати, текущите и целеви индикатори за изпълнение, основните и партниращи отговорни институции. Изпълнението на Плана за 2022 година ще се отчита в срок до 31.03.2023 г. пред министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 23.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари