Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се предлагат промени, които имат за цел да отговорят на образуваната от Европейската комисия (ЕК) процедура за нарушение № 2020/2321, за което на 18 февруари 2021 г. българската държава е информирана с Официално уведомително писмо № C (2021) 813 final от Генералния секретариат на ЕК. Процедурата е образувана за неправилно транспониране от Република България в националното законодателство на определени разпоредби от Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (наричано по-нататък „Рамково решение 2008/913/ПВР“ или „Рамковото решение“). Процедурата е образувана за неправилно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на чл. 1, параграф 1, буква „в“; чл. 1, параграф 1, буква „г“ и чл. 4 от Рамковото решение.

Със законопроекта се цели преодоляване на конкретните критики на ЕК и пълно въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Рамковото решение.

 


Дата на откриване: 23.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2022 г. 17:39:45 ч.
buenova

възмущение

Значи могат да се правят промени в НК дори без наличието на работещо НС, а когато аз изпратих до Министъра на правосъдието и до правната комисия продлежоние за доста смислени промени, които създават сериозни проблеми в практиката, от МП ми беше отговорено, че това било тежък и труден процес, а от правната комисия получих поредното неглижиращо мълчание.

Поздрави на тези, които го могат от тези, които не го могат

адв.Елица Буенова