Обществени консултации

проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С Плана се определят функционалната и организационната структура, органите за управление, подчинеността, числеността, дислокацията, въоръжението, техниката и материалните ресурси на структурите на въоръжените сили. 

Въпреки, че Планът е отворен документ, възможността за неговото адаптиране при изменения в нормативната база и среда на сигурност е ограничена във времеви рамки. С цел осигуряване и развитие на необходимите отбранителни способности, за гарантиране на националната и съюзна сигурност се налагат изменения в параметрите на Плана, съотносима към  следните структурите от въоръжените сили:

 

1. В Служба „Военно разузнаване”.

Предлага се, планираното преразпределение на личен състав по категории за 2022 г., да се запази с квотите по категории личен състав към 2021 г. Промяната се обосновава с увеличена потребност от носене на дежурства и водене на стратегическо електронно разузнаване в контекста на промяната в средата на сигурност свързана с кризата в Украйна, което се осъществява основно от сержантския състав от службата.

 

2. В Национален военен университет „Васил Левски”.

Предложението е насочено към оптимизиране на структурата чрез извършване на организационно-щатни промени през 2022 г., предвид преобразуването на факултет „Общовойскови” със седалище в гр. Велико Търново в два нови факултета „Сигурност и отбрана” и „Логистика и технологии”, съгласно Решение на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2022 г.) за преобразуване на факултета със седалище гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет (обн., ДВ, бр. 62 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2018 г.)

 

3. В Командване за логистична поддръжка.

 Предлага се реорганизиране с увеличение на числеността на личния състав, за организиране на охраната на стратегически обекти и обекти от критичната инфраструктура в управление на Командването за логистична поддръжка. Причината за реорганизиране на КЛП и увеличаване числеността му, се обуславя от факта, че охраната с частни охранителни фирми е съпроводена с редица условности, допускания и проблеми, свързани както с качеството на извършваната услуга поради трудното наемане и назначаване на служители и тяхната висока средна възраст, така и с ограничените правомощия на командирите по осъществяване на ефективен контрол на охраната. Реорганизацията се налага за подобряване на сигурността и намаляване на риска от нерегламентиран достъп до охраняемите обекти.

С предложените изменения и допълнения в приложение № 2 „Графици и разчети за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 година” (поверително), към чл. 2 от ПМС № 183/07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2021 г.) се повишат способностите на въоръжените сили.

 


Дата на откриване: 25.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 август 2022 г. 19:07:57 ч.
Iliya Hristozov

Въпроси и коментар

Защо се предоставя за обществена консултация текст на постановление, което изменя и допълва приложение, което е класифицирана информация? Дали дадената, макар и подробна информация към проекта дава пълна представа за конкретните изменения и допълнения, за да може всеки гражданин да има представа за направените изменения и допълнения? Какви становища се очаква да се получат? Каква е логиката постановление, което изменя и допълва  текстове с класифицирана информация да влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник?

Понеже е наличен само текста на постановлението, като коментар към самия текст на постановлението ще обърна внимание, че сложното съществително име министър-председател се пише полуслято с тире.