Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката

Предложеният проект на акт е изготвен във връзка с установена необходимост от прецизиране функциите на отделни дирекции в съответствие с правомощията на министъра в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в областта на образованието и науката, преструктуриране на част от дирекциите с оглед подобряване и оптимизиране на дейността и повишаване ефективността при изпълнението на политиките на Министерството на образованието и науката (МОН) и укрепването на административния му капацитет.

За преодоляване на неблагоприятните въздействия и последиците от кризата във връзка с COVID-19 Европейският съюз създаде специален инструмент - Механизъм за възстановяване и устойчивост. Механизмът е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са предвидени инвестиции в размер на 1,6 млрд. лв., които да подпомогнат реформите, развитието и модернизацията на образователния сектор в страната. Тези средства ще бъдат управлявани от МОН и представляват около 8 % от общия финансов ресурс по плана. Към настоящия момент в структурата на министерството няма обособена самостоятелна дирекция, която да осигурява хоризонтална и административна координация между всички стратегически документи и политики на правителството. Стартирането на Националния план за възстановяване и устойчивост налага формиране на ново структурно звено, което ще изпълнява функции по координиране, мониторинг, оценка, анализи и отчитане на дейностите по неговото изпълнение с оглед осъществяването на текущо наблюдение върху постигането на ключовите етапи и цели и навременното изпълнение на заложените реформи и инвестиции.

Очакваният резултат от предложения проект на акт е постигане на по-високо общо ниво при изпълнение на дейностите, свързани с подпомагането на министъра при провеждането на държавната политика в областта на образованието и науката, както и оптимизиране на организацията и разпределяне на функциите между звената в МОН за повишаване ефективността на тяхната работа.

По-краткият срок за предложения и становища по проекта се налага във връзка с обезпечаване осъществяването на функциите и дейностите по отношение започналото изпълнение на  Националния план за възстановяване и устойчивост в сектор образование и наука.  


Дата на откриване: 25.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 септември 2022 г. 14:51:05 ч.
АлександърИванов

Защо разбивате студентското кредитиране?

Чрез проекта се предвижда дейността по студентското кредитиране да премине от дикреция "Финанси" към дирекция „Висше образование“, като изненадващо не се предвижда да бъдат прехвърлени съответния брой щатни бройки, които в момента извършват дейността в едната дирекция към другата. Как се предполага, че новата дейност ще бъде осъществявана от дирекция "Висше образование" без да бъдат назначени хора за това? Какво функции ще изпълняват хората, назначени на щатните бройки за студентко кредитиране в дирекция "Финанси" след преместването на дейността? С каква дейност ще се занимава отдел "Финансиране на висшите училища и студентско кредитиране", ако студентското кредитиране вече не е част от функциите на дирекцията? Не е ли целесъобразно разформироването на отдела и прехвъляне на съответните бройки към дирекция "Висше образование"?

Какво налага преместването на дейността от една дирекция към друга? Студентското кредитиране не е ли преди всичко финансов инструмент? Защо продължавате да затрупвате дирекция "Висше образование" с поредната несвойствена дейност?