Обществени консултации

Отчет за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Отчетът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е разработен на основание на РМС №625 от 22.08.2006 г. и на Протоколно Решение по Протокол №4 от заседание на Министерския съвет от 01.02.2012 г.

Като положителни тенденции през 2021 г. могат да бъдат отбелязани повишаването на тоталния коефициент на плодовитост с 0.02 спрямо 2020г., което е и близко до средното за страните-членки на Европейския съюз, намаляването на преждевременната смъртност, което е относителният дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията, увеличаването на броя на браковете, увеличаване на механичния прираст на населението, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението.

През 2021 г. населението в България продължава да намалява.

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 77 611 души, или с 1.1%.

Намалението на населението през 2021 г. в България се дължи на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция – в резултат на отрицателния естествен прираст населението намалява с 90 317 души. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2021г. е положителен – плюс 12 706 души.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2021 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 482 177, или 21.7% от населението на страната. В сравнение с 2020 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.1 процентни пункта.

Застаряването на населението през годините доведе до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.1 години в края на 2021 година.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2021 г. това съотношение е 69. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени.

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лв. и нараства с 10.0% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 - 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти.

Отчетът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) следва изчерпателната рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските предизвикателства, заложена в стратегията.

Предприетите от правителството и отговорните институции комплексни мерки са разпределени в 12 стратегически направления.

Отчетът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.) съдържа четири части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие на Европейския съюз и на Република България. В Част ІІ са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част III се отнася до управлението на демографските промени и трансформиране на демографските предизвикателства в нови възможности за устойчиво развитие. В Част IV е представен същинският отчет за изпълнението през 2021 г. на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.) и са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани от отговорните институции и академичната общност в подкрепа на изпълнението на държавната демографска политика.


Дата на откриване: 25.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2022 г. 15:15:09 ч.
Димитър

Национална стратегия и отчети, които игнорират 20% от българската нация

Защо отчетът, както и самата Актуазирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030), се фокусират само върху живеещите в страната български граждани?

Защо отчетът и стратегията отделят минимално внимание на 20% от българската нация, живеещо понастоящем извън страната?

Защо по отношение на въшната миграция, отчетът не прави разлика между хора с българско и небългарско гражданство?

Защо по отношение на външната миграция отчетът се основава безкритично само на данни от НСИ, които са непълни, понеже се основават на декларирания настоящ адрес в страната?

Защо отчетът твърди, че Намалението на населението през 2021 г. в България се дължи на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция, без да отчита родените извън страната деца на български граждани, една неизвестна част от която дори не може да бъде регистрирана поради лошо качество на тази административна услуга?

Защо отчетът не се занимава с проучване на мигрантските потоци и на явлението на многократно "напускане" и "връщане" на мобилните български граждани?