Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по ЗППМ

 

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) са подготвени промени в досега действащата Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал.
За определяне размера на таксите е използван метода за тяхното изчисляване на база на разходите, извършени от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за 2011 година. В размера на таксите са включени само преките трудови и материални разходи за извършването на дейностите и услугите. В размера на таксите не са калкулирани амортизационни разходи и печалба, както и разходи за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.
Предвидените такси в Тарифата покриват разходите за извършваните дейности и услуги от агенцията, за съответните групи култури. При определяне на таксите е използвана методика, подготвена на базата на технологични разработки по сортоизпитването и полската инспекция на земеделските култури, и нормативи за трудоемкост на операциите при различните видове култури, като списъкът на културите отговаря на този посочен в европейските директиви.
Критерии за разпределяне на разходите по видове дейности и услуги са нормативните разходи на време за тяхното изпълнение, а фактори за различията в тяхното равнище са обхватът /нормата/ и разходите за единица работно време. При определяне на нормативните разходи на време са използвани технологични разработки за сортоизпитване, полска инспекция и лабораторни анализи на земеделските култури, хронометриране и нормативи за трудоемкост на операциите, при различните видове култури. В зависимост от спецификата на дейностите и услугите, необходимото работно време за извършването им е отчетено в минути, часове или човекодни.


Дата на откриване: 19.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.11.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 октомври 2012 г. 17:10:00 ч.
krasig

тест

проба