Обществени консултации

Проект на Инструкция за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Охрана”

Със създаването на ал. 8 в чл. 391 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), обн., ДВ, бр. 24 от 2022 г., е възложено на министъра на правосъдието издаването на инструкция, с която да регламентирана организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Охрана” (ГДО). На основание предвиденото в чл. 391, ал. 8 ЗСВ е необходимо на подзаконово ниво да бъдат уредени организацията, изпълнението, контрола и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при осъществяването на конвойната дейност от служителите на ГДО. Това е продиктувано и от необходимостта да се отстрани съществуваща празнота в действащата нормативна база и да се изпълни ефективно решението на Европейския съд по правата на човека (Съда, ЕСПЧ) по делото „Вецев срещу България“ (решение от 2 май 2019 г., в сила от 2 август 2019 г.), с което е установено нарушение на чл. 8 (право на личен и семеен живот) от Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията). Целта на предложения проект на акт е в съответствие със законовата разпоредба на чл. 391, ал. 8 ЗСВ с инструкция да бъдат уредени действията по управление, ръководство и контрол на конвойната дейност в ГДО с цел осигуряване на оптимално разпределение, и правилно използване на силите и средствата, организиране на взаимодействието и координацията за изпълнение на поставените задачи в зависимост от особеностите при изпълнение на конвойната дейност. С издаването на подзаконовия акт ще бъдат уредени организацията, изпълнението, контрола и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при осъществяването на конвойната дейност от служителите на ГДО.


Дата на откриване: 26.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари