Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. бр. 93 от 2011 г.)

Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (Наредба № 5 от 2003 г.) е издадена на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), във връзка с чл. 36з, ал. 3 от Закона за пътищата (ЗП), от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с министъра на вътрешните работи.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, обнародвани в бр. 23 от 2021 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), са изменени едновременно чл. 36з, ал. 3 от ЗП и чл. 14, ал. 2 от ЗДвП, на което основание е издадена Наредба № 5 от 2003 г.

Измененията се изразяват в това, че чл. 14, ал. 2 от ЗДвП вече посочва, че „условията и редът за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9 от Закона за пътищата“. В чл. 36з, ал. 3 от ЗП, съгласно редакцията му от ДВ, бр. 23 от 2021 г. също е посочено, че „условията и редът за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9“.

През 2022 г. с Постановление № 125 на Министерския съвет на основание в чл. 36б, ал. 9 от ЗП е приета нова Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура (ДВ, бр. 46 от 2022 г.), влязла в сила от 21.06.2022 г.

С оглед избягване на противоречиво тълкуване на относимата подзаконова нормативна уредба, поради наличието на различни нормативни актове, Наредба № 5 от 2003 г. следва да бъде изрично отменена от органите, които са я издали.

С отмяната на Наредба № 5 от 2003 г. се цели да се избегнат противоречията в подзаконовата нормативна уредба по прилагане на ЗДвП и ЗП.

 


Дата на откриване: 31.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари