Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 г., предвижда промени, свързани с осигуряване на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед избухването на COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/1429), както последно е изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета (Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036).

В областта на железопътния транспорт пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад в железопътния трафик, причинен от значителното намаляване на търсенето, както и в следствие на предприетите мерки на държавите членки за овладяване на пандемията. Посочените обстоятелства са извън контрола на железопътните предприятия, в резултат на което тези предприятия са изправени пред значителни проблеми с ликвидността, големи загуби и в някои случаи дори пред риск от изпадането в несъстоятелност.

Отчитайки изложеното и с цел противодействие на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 в железопътния сектор, Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2020/1429. С посочения регламент на държавите членки е предоставена възможността да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура. Първоначално посочената възможност е предоставена за референтния период от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. В последствие референтният период е удължаван няколко пъти, като с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036 е предвидено новото му удължаване, а именно – до 31 декември 2022 г.

Република България се е възползвала от предоставената с Регламент (ЕС) 2020/1429 възможност за периода 1 януари 2022 г. – 30 юни 2022 г., като за целта са приети промени в Методиката изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, обнародвани в бр. 44 от 2022 г. на „Държавен вестник“. С посочените промени размерът на ставките за влаккилометър, брутотонкилометър и ставката за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия е намален с 50 на сто за периода от 1 януари 2022 до 30 юни 2022 г. За същият период железопътните предприятия са освободени от заплащане и на таксата за заявен и неизползван капацитет.

Предвид изложеното с § 1 и 2 от проекта се предлага периодът, в който се заплаща намален (с 50 на сто) размер на ставките за влаккилометър, брутотонкилометър и ставката за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия и не се събира такса за заявен и неизползван капацитет, да се удължи до 31 декември 2022 г.

Удължаването на посочения период – до 31 декември 2022 г., е съобразено с чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036, съгласно който референтният период, в който държавите-членки могат да предоставят възможност за намаляване/несъбиране на инфраструктурни такси, е до 31.12.2022 г.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Съгласно чл. 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1429 при спазване на правилата за държавната помощ държавите членки компенсират управителите на инфраструктурата за специфичните финансови загуби, претърпени в резултат от прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от чл. 2 от регламента, до 31 декември на годината, следваща годината, през която е възникнала загубата.

С приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията са разчетени средства за компенсация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с цел намаляване на инфраструктурни такси за достъп до железопътната мрежа както и за несъбиране на таксата за заявен и неизползван капацитет през 2022 година, считано от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Проектът не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, а цели единствено осигуряване на мерки на национално ниво за прилагането на регламенти на Европейския съюз, поради което не е изготвена таблица на съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът е съгласуван в Работна група № 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси, като е изразено положително становище по него.

 

Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, за обществено обсъждане в срок от 14 дни, в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове. Мотивът за прилагане на съкратения срок от 14 дни за обществено обсъждане произтича от обстоятелството, че Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036 е в сила от 1.07.2022 г., като целта на промените е да се избегне правна несигурност и да се осигури непрекъснатост в прилагането на мярката за подпомагане на железопътните превозвачи.

 

Лице за контакти:
Мария Стефанова,
Главен секретар,
ИА „Железопътна администрация“
Тел.: 02/ 9409378
E-mail: MStefanova@iaja.bg
 

 


Дата на откриване: 2.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари