Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – промени в устройствените правилници на МФ, НАП, Агенция "Митници", АДФИ и АОП

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се уреждат функционални, структурни и длъжностни промени в Министерството на финансите и административни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството – Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията за обществени поръчки.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 септември 2022 г. 10:30:03 ч.
Penkeler

Държавни помощи

В член 30 от Устройствения правилник на Министерството на финансите относно функциите на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, прави впечатление че не са включени основни функции на дирекцията, които тя изпълнява във връзка с държавните помощи, като например - разглеждането на уведомленията за държавна помощ и изпращането на същите до Европейската комисия; подготовката на регионалната карта на държавните помощи и нейните изменения; липсва също една от основните функции на дирекцията, а именно координацията и подпомагането на администраторите при упражняване на техните права и задължения при разработването и предоставяне на мерки за държавни помощи. Също така, не са включени задълженията по изготвяне на становища за съответствието със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в случаи на предоставяне на публични средства по чл. 21 от ЗПФ и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, трансграничното сътрудничество, както и мерките и процедурите при прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие.

Предвид това, че обемът на работа в дирекцията, във връзка с държавните помощи е нараснал значително, за сметка на намаляване и на отпадане на други нейни функции наименованието на дирекцията би следвало да се промени на „Държавни помощи“, като в тази връзка функциите й да се приведат в съответствие със Закона за държавните помощ, чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, чл. 21 от Закона за публичните финанси, както и съгласно ПМС № 157 и РМС № 568 за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

15 септември 2022 г. 11:18:59 ч.
BaiStavri

По проекта за промяна в Устройствения правилник на Агенция „Митници“

 

  1. Чл.20,т. 2 противоречи на т. 1 и на ЗНА, тъй като прилагането на нормативните актове и тяхното тълкуване задължително е правна дейност, а законосъобразното осъществяване на правомощията на директора включва становища по митническото и данъчното законодателство. С оглед така написания текст за кои нормативни актове ще отговаря правната дирекция и съответно може ли друго звено с функции по методическо ръководство и подпомагане да осъществява тази правна дейност? Какво налага да отпадне и т.3 в сегашния си вариант?

В Правилника на МФ има чл. 33,т.13, според който дирекция правна анализира правните аспекти при прилагането на нормативни актове в областта на публичните финанси и управлението на държавното имущество и предлага усъвършенстване на нормативната уредба. Предлагам подобен текст да има и за правната дирекция в АМ.

  1. Не става ясно защо отпада (от т.5) изготвянето на позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е агенцията, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация. Кое звено ще е отговорно за правното обезпечаване на позициите по преюдициалните запитвания?
  2. Изменя се изцяло чл.20,т. 11,като се премахва функцията по подготвяне становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани административни актове. Какви са мотивите за това? Кое звено ще подготвя становища по тези правни въпроси и по обжалваните административни актове?
  3. С оглед направените промени в т. 9 във връзка с контрола върху договорите по ЗОП обаче противоречи на чл.17, т. 15. Предлагам правното обезпечаване на процедурите, договорите и делата по ЗОП да преминат в правната дирекция (т.е.чл. 17, т. 15 и 16 да се преместят в чл. 20), както е в НАП. Има ли АМ повече дела и поръчки по ЗОП от НАП?

От предлаганите промени в чл. 20 излиза, че правната дирекция няма дава правни становища, тълкуване на правни норми и да изготвя преюдицилани запитвания, но при преглед на бройките на правната дирекция се вижда, че ще се увеличат от 22 на 23.

 

Направило ли е МФ анализ колко са:

- образуваните и колко приключилите дела (без заповедните и изпълнителните) в централното управление на АМ за 2020 и съответно за 2021

- образуваните и колко приключилите дела в централното управление на АМ за 2020 и съответно за 2021 с предмет ЗОП. Колко са обществените поръчки по ЗОП за 2020 и съответно за 2021

19 септември 2022 г. 13:27:25 ч.
Румбурак

Промяна в устройствения правилник на Министерство на финансите

По отношение на чл.7,  във връзка с предложената промяна в устройствения правилник на Министерство на финансите, прави впечатление следното:

В детайлно разписаните функции на дирекция „Икономическа и финансова политика“ става ясно, че едни от най – основните й отговорности са свързани с работата на Европейския съюз в областта на финансовата политика и участието на Р България в нея. В заглавието на дирекцията не присъства никаква индикация, че дирекцията въобще извършва някакви дейностти, свързани с Общността.  Това е изключително подвеждащо и не даващо реална представа за предмета на дейност на дирекцията. Подходящо би било да се помисли в посока за променяне наименованието на дирекцията с подходяща терминология, която да описва реално връзката й с дейността на Европейския съюз по отношение на изпълнието на ангажиментите на Р България в тази материя.

20 септември 2022 г. 14:46:55 ч.
Пенчо Пенчев

Промяна в устройствения правилник на Министерство на финансите

В чл. 21 от предложения за  промяна УП на МФ, са изброени функциите на д-я „Икономическа и финансова политика". Голяма част от дейностите са свързани с важни области на Европейския съюз, като за това обаче не става ясно от името на дирекцията, което е малко объркващо. Наименованието й не предполага, че тя работи по въпроси, свързани с финансовата политика на Европейския съюз. В допълнение, дирекцията отговаря и за изготвянето на официалната пролетна и есенна макроикономическа прогноза на страната, но това също не става ясно от наименованието на дирекцията. Смятам, че името на дирекцията трябва да се промени, за да бъде по–ясно и най-вече да представя по–конкретно функциите на тази дирекция. 

24 септември 2022 г. 12:17:15 ч.
AgeOfInflation

По Устройствения правилник на Министерството на финансите

Администрацията пак се опитва да си предаде важност. Само като видиш заглавието на дирекция „Икономическа и финансова политика“ и се чудиш дали тя не се занимава с всички дейности на икономическото и финансовото министерство взети заедно. А всъщност се оказва, че дирекцията отговаря за европейски неща и икономически анализи. Нека името да отговаря на функциите. 
Предлагам да се създаде звено в министерство на финансите за капиталово бюджетиране.

30 септември 2022 г. 20:48:24 ч.
St_Ignatius

Да се измени и допълни и устройственият правилник на ИА ОСЕС (1)

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра

на финансите е орган за осъществяване на специфични одитни дейности по

фондове и програми на Европейския съюз в съответствие с международните

споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз и съответните

регламенти на Европейския съюз, отнасящи се до управлението и контрола на

предоставените средства по предприсъединителните фондове на Европейския

съюз, по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за

програмен период 2007 – 2013 г., по Европейските структурни и инвестиционни

фондове за програмен период 2014 – 2020 г. и програмен период 2021-2027 г., по

Механизма за възстановяване и устойчивост, по Резерва за приспособяване във

връзка с последиците от Брекзит, както и по други програми на ЕС и инструменти,

финансирани от други донори.

Приложимата европейска правна уредба изисква независимост на Одитния орган

спрямо одитираните обекти, както следва:

- За програмен период 2014-2020 чл. 123, параграф 4 от Регламент (ЕС)

1303/2013 гласи следното:

„Държавата-членка определя за всяка оперативна програма национален, регионален

или местен публичен орган или организация, функционално независим от

управляващия орган и от сертифициращия орган, който да изпълнява ролята на

одитен орган. Един и същ одитен орган може да бъде определен за няколко

оперативни програми.“

- За програмен период 2021-2027 чл. 71, параграф 2 от Регламент (ЕС)

2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета гласи следното:

„Одитният орган е публичен орган. Одитната дейност може да се извършва от

публичен или частен субект, различен от одитния орган, като одитният орган носи

отговорност за нея. Одитният орган и всеки субект, извършващ одитна дейност, за

която одитният орган носи отговорност, са функционално независими от одитираните

субекти.“

Освен това цитираните актове изискват изпълнение на дейността в

съответствие с международните одиторски стандарти. В тази връзка важни са

някои аспекти относно независимостта и обективността като изискване към

дейността на всеки одитор. Международните стандарти за професионалната

практика по вътрешен одит (версия в сила от 1 януари 2017 г.), които дават

рамката за осъществяването и развитието на дейността по вътрешен одит,

включват изрично:

- стандарт за независимост и обективност (1100) – „вътрешният одит

задължително трябва да бъде независим, а вътрешните одитори да

бъдат обективни при изпълнение на своята работа“.

Този стандарт се тълкува като липса на обстоятелства, които да заплашват

способността на вътрешния одит да изпълнява функциите на вътрешния одит

по непредубеден начин.

- стандарт 1120 за индивидуална обективност – „вътрешните одитори

задължително трябва да имат непредубедено и безпристрастно

отношение и да избягват всякакъв конфликт на интереси“,

- стандарт 1130 за ненакърняване на независимостта и обективността.

 

По-специално стандарт 1130.А1 гласи, че „вътрешните одитори

задължително трябва да се въздържат от оценяването на конкретни

дейности, за които преди това са носели отговорност.“.

30 септември 2022 г. 20:49:26 ч.
St_Ignatius

Да се измени и допълни и устройственият правилник на ИА ОСЕС (2)

За да се гарантира обективността и независимостта в дейността на Одитния орган,

предлагам да се направят изменения и допълнения на Устройствения правилник на

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на

финансите (посл. изм. и доп., бр. 49 от 30.06.2022 г., в сила от 30.06.2022 г.), с които да

се определят изисквания за заемане на длъжността изпълнителен директор на

Агенцията.

На първо място е необходимо да се върне изискването, присъствало в

Постановление на Министерския съвет № 305 от 2008 г., както и в самия

устройствен акт на Агенцията до юни 2022 г., за петгодишен срок за заемане на

длъжността изпълнителен директор. То е гаранция за независимост и обективност

при изпълнение на длъжността.

Допълнителни гаранции за това са и:

- определянето на минимални изисквания за образование и професионален опит

(специфичен мениджърски и одиторски), с които да се осигури заемане на

длъжността от професионалист одитор, както и

- формулиране на пречки за заемане на длъжността, които предотвратяват

изпадането в състояние на конфликт на интереси при изпълнение на функциите на

изпълнителния директор, включително в хипотезата на ситуация, която обективно

може да бъде възприета като конфликт на интереси по смисъла на чл. 61,

параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на

Съвета от 18.07.2018 г., пряко приложим на територията на Република България за

системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

С оглед на това имам предложение за изменение на ал. 2 от чл. 7 на

Устройствения правилник на ИА ОСЕС към министъра на финансите (посл. изм. и

доп., бр. 49 от 30.06.2022 г., в сила от 30.06.2022 г.) и включване на нова алинея 3

в същата разпоредба със следното съдържание:

„(2) Изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите,

съгласувано с министър-председателя, за срок от 5 години, без ограничения в броя

преназначавания.

(3) За изпълнителен директор може да бъде назначено лице, което:

1. притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по

специалностите от професионално направление „икономика“ или професионално

направление „право“ с придобита правоспособност;

2. притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от

министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за

одитор;

3. притежава най-малко десет години стаж по специалността, от които най-

малко три години на ръководна длъжност, както и най-малко пет години стаж в

областта на вътрешния или външния одит.

(4) За изпълнителен директор не може да бъде назначавано лице, когато:

1. в рамките на последните 5 години същото е заемало ръководна длъжност

в управляващ или счетоводен орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление

на средствата от Европейските фондове при споделено управление, както и в

управляващ или сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление

на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство,

роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен

включително и по сватовство до четвърта степен включително, е заемало

ръководна длъжност в последните 5 години в органите по т. 1;“