Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е разработен в изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000 към Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската комисия.


Дата на откриване: 7.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 октомври 2022 г. 15:07:24 ч.
IrinaMateeva

Становище по проекта на ЗИД за ЗБР

Внесено становище от Българско дружество за защита на птиците в МОСВ на 7.10.2022 г.