Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци регламентира подзаконови изисквания към Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г.), който е отменен с § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012 г.).

Разработен е проект на нова Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, който съгласно чл. 43, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012 г.) се издава от министъра на околната среда и водите и се съгласува от министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В тази връзка е необходима отмяната на Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, която е издадена съвместно от четирима министри – министъра на околната среда и водите, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието на основание чл. 13 от Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г.).


Дата на откриване: 14.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари