Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

В чл. 13 ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) са изброени субектите, които имат право да искат използване на специални разузнавателни средства. От Министерството на вътрешните работи (МВР) това са Главна дирекция „Национална полиция”, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Вътрешна сигурност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) разполага с териториални звена - регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП), които не са сред изброените субекти имащи право да искат използване на специални разузнавателни средства. Със законопроекта мотивирано се предлага в чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗСРС като субекти, които имат право да искат използване на специални разузнавателни средства, наред с ГДГП да се добавят и РДГП. Съгласно чл. 56а, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), Българска народна банка (БНБ) създава и поддържа информационен масив за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банките и техните пълномощници. Институциите имащи достъп до информацията по ал. 1 са определени в чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, като в т. 2 на същата алинея са посочени структурите на МВР с право на достъп до електронната информационна система на БНБ - Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Главна дирекция „Гранична полиция“ не е посочена като структура на МВР, оторизирана по силата на посочената разпоредба с достъп до такава информация от БНБ, а като национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления), полицейските органи на ГДГП изпълняват функционалните си задължения по извършване на тези дейности на територията на цялата страна, а не само в зоните и обектите по чл. 39, ал. 3, изр. първо от ЗМВР. Със законопроекта мотивирано се предлага допълнение в ЗКИ, като в чл. 56а, ал. 3, т. 2 от него, като структура на МВР с право на достъп до електронната информационна система на БНБ да се добави и Главна дирекция „Гранична полиция“.


Дата на откриване: 19.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари