Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

Предложените промени в Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата ще въведат изискване за постигане на сигурност във всички пристанища, които не попадат в обхвата на Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 70 от 2007 г.).

Решението мерките за сигурност за пристанищата, необхванати от Наредба № 53 да бъдат разписани в Наредба № 9 произтича от следните обстоятелства:
 
1. Наредба № 53 се издава на основание чл. 60а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, който се отнася само за море;
 
2. Наредба № 53 транспонира в българското законодателство следните международни документи: глава ХІ-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море(СОЛАС) – респективно Международния код за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) , Регламент 725/2004 и Директива 2005/65 на Европейския съюз.
 
Транспонираните в Наредба № 53 международни документи не предвиждат установяване на режим за сигурност за речните пристанища и кораби, поради което системното място за регламентиране на такъв режим за речни пристанища и пристанищата на море, непопадащи в обхвата на Наредба № 53, е в Наредба № 9.
 
Считаме, че сигурността на пристанищата е елемент от експлоатационната им годност и при нарушена такава пристанището би следвало да се спре от експлоатация или да се ограничи ползването на някои негови зони, каквато възможност съществува в Наредба № 9.
 
По същество предлаганите изменения и допълнения на Наредба № 9 ще създадат ред, изисквания и мерки за контрол за постигане сигурност в пристанищата, за които не се прилага Наредба № 53 за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (всички пристанища на р. Дунав и яхтените, рибарските и тези със специално предназначение на море).
 
На базата на извършена оценка на степента на рисковете и заплахите за сигурността и в зависимост от характера на дейностите в пристанището са предвидени минималните необходими мерки за сигурност, които следва да се предвидят в правилата за сигурност на пристанището. Чрез промените се вменява задължение на тези пристанища да изготвят и поддържат актуални правила за сигурност. Най-общо казано те въвеждат процедурите, мерките и други необходими мероприятия, осигуряващи устойчива работа на пристанището при заплахи или инциденти, свързани със сигурността.
 
Задължението за реализацията на мерки по сигурността, предвидени в правилата на съответното пристанище, е на оператора/собственика на конкретното пристанище. Тъй като процесът на изготвяне на оценката, правилата за сигурност и реализацията на предвидените в тях мерки и оборудване е дълъг във времето, в преходните и заключителните разпоредби са предвидени подходящи срокове за тяхното изпълнение.
 
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.
 
Проектът не е свързан с въвеждането или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Лице за контакти:
Любомир Костов;
Младши експерт;
Дирекция „Инспекционна дейност”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 4084;
E-mail: lkostov@marad.bg


Дата на откриване: 25.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари