Обществени консултации

Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (OB, L 409/1, 4.12.2020 г.). С проекта на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите се създава специална уредба по отношение на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, която съответства изцяло на разпоредбите, принципите и целите на Директива (ЕС) 2020/1828, като урежда следните основни въпроси: • производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите; • производства по национални и трансгранични представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите; • признаването на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите предвижда следните нови моменти: - разширява се значително материалния обхват на представителните искове - включени са нови области като защита на данните, финансовите услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации и други области от значение за потребителите; - разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди - съгласно проекта на закон, представителен иск за обезщетение за вреди ще могат да предявяват не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държави-членки на Европейския съюз за предявяване на трансгранични представителни искове; - предвиждат се единни критерии за признаване на квалифицираните организации за предявяване на представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите както на национално ниво, така и за трансгранични искове; - предвижда се задължение за търговеца, за информиране на заинтересованите от представителния иск за обезщетение на колективните интереси на потребителите за всяко влязло в сила съдебно решение за преустановяване или забрана на практика, съставляваща нарушение; - увеличава се размера на санкциите за неспазване на съдебни актове и т.н.


Дата на откриване: 21.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 5.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари