Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредбата за компенсации и субсидии за автобусните превози и Постановление № 66 на МС от 1991 г. за определяне на намаления в автомобилния транспорт)

С § 1 от проекта се предлага изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г., изм. бр. 53 от 2017 г., доп. бр. 83 от 2020 г., изм. и доп. бр. 18 от 2022 г.) (Наредбата).

                За целите на разпределението на средствата за компенсации и субсидии от министъра на транспорта и съобщенията по реда на Наредбата, се предлага да се ползва единна автоматизирана система. Така ще се намали времето за обработване на получените от общините и съответните ведомства данни, както и вероятността за допускане на технически грешки.

            С промяната в чл. 19 се постига съответствие с промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в частта за обхвата на правоимащите лица и превозите, по които имат право на безплатно пътуване и съответно компенсиране със средства от държавния бюджет.

            Актуализирани са заложените в чл. 40, ал. 1 от Наредбата максимални месечни размери за компенсиране на стойността на намалените приходи при пътуванията на учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, като е извършено и изравняване в стойностите за двете категории правоимащи, с оглед съответствие с предложеното в § 2 от проекта изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

            Двойното увеличение на максимално допустимите стойности за компенсиране, определени в чл. 40, ал. 1 от Наредбата е крайно наложително и неотложно, предвид факта, че действащите към момента стойности не отговарят на реално необходимите средства за компенсиране на превозвачите на извършваните от тях задължителни намаления за двете горепосочени категории правоимащи пътници. Същите не са променяни от 2008 г., когато са били определени в чл. 30, ал. 3 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, издадена от министъра на финансите (отменена) и не съответстват на реалната икономическа обстановка и силно нарасналите разходи при предоставянето на транспортни услуги, с оглед драстично увеличените цени на горивата, ел. енергията, разходите за персонал, последствията от пандемията от COVID 19 и др.

            С § 2 от проекта се предлага изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г., доп. бр. 15 от 2000 г.; изм. бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп. бр. 104 от 2011 г.; бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.).

            Предложена е промяна на задължителното намаление от редовната тарифа, което следва да бъде извършвано от превозвачите и съответно компенсирано със средства от държавния бюджет, на издаваните абонаментни карти за пътуване по основните градски линии на лицата, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс – от 20 на сто на 30 на сто. По този начин се цели разширяване на възможността за достъп до транспортна услуга за една от най-уязвимите и засегната от пандемията от COVID-19 и инфлационните процеси социална група. Стимулира се използването на обществен вътрешноградски транспорт, което има екологичен ефект, а също така поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване, тъй като и към момента много от превозвачите извършват по-голямо намаление за пенсионери от нормативноопределеното от 20 на сто, за което не получават компенсации от държавния бюджет.

 

Проектът на нормативен акт, заедно с мотивите за приемането му, предварителната частична оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Определен е 14-дневен срок за предложения и становища, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, тъй като промените са спешни и неотложни, с оглед включването им в определените с Наредбата срокове за отчитане от общините в страната на реално издадените от превозвачите безплатни и по-намалени цени превозни документи за деветмесечието на годината, на база на които ще бъдат актуализирани годишните лимитите от средства за компенсации за 2022 г. и съответно определени и преведени средствата за четвърто тримесечие. Също така със своевременното извършване на промените ще се осигури възможност разпределението на средствата за компенсации и субсидии за следващата календарна година да бъде извършено чрез подаване на необходимите за целта данни по електронен път чрез единна автоматизирана система. Получените бележки и предложения в хода на общественото обсъждане са отразени съгласно приложената към доклада справка.

 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи акт на ЕС, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

 

Лице за контакт:
Людмила Христова,
 И.д. директор на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“,
ИА „Автомобилна администрация“,
Тел.: (02) 930 88 44,
Е-mail: lhristova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 21.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари