Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело

С тази наредба се определят условията и редът за ползване на военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана "агенцията", чрез организиране на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на други лица.

Предлаганите промени в Наредбата се налагат с оглед разширяване кръга на правоимащите лица в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), ползващи военно-почивните домове и хотели, увеличаване дните за лятна почивка и повишаване качеството на туристическите услуги. С промяната в Наредбата се предлага възможност на избор на правоимащите лица по отношение на основната туристическа услуга – хранене.

С направените допълнения в чл. 2 и чл. 3  в Наредбата се разширява кръгът на категориите правоимащи лица, които могат да се възползват от почивките, предлагани във военно-почивните домове и хотели, както и от тези организирани в рамките на международното сътрудничество на Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на НАТО. Направените допълнения са в съответствие с чл. 142, ал.2, т. 2 и чл. 226г, ал. 2  от ЗОВСРБ.

Направените изменения в чл. 4, ал. 1 от Наредбата,  не водят до промяна в размера на фактическата себестойност на почивката и стойността, която ще заплащат правоимащите лица, а касаят единствено частта, която се поема от страна на правоимащия за храна и за нощувка, както и частта, която се финансира от страна на Министерството на отбраната и/или от държавния бюджет, в зависимост от категорията на правоимащите лица по чл. 3 от Наредбата и произтичат от предлаганата възможност на избор на правоимащите лица дали да ползват туристическа услуга със или без хранене.

Разширявайки  кръга на предлаганите услуги  и с оглед внасянето на по-голяма яснота, по отношение на отчитането на разхода за закупените хранителни продукти, се налага обособяването на стойността на вложените хранителните продукти, като 100 % дължими  от страна на правоимащите. Това налага обособяването на три основни компонента, формиращи себестойността – нощувка, приготвяне на храната и стойност на хранителните продукти, което предстои да залегне и в новата методика по чл. 4, ал. 2, която следва да бъде изготвена след утвърждаване на настоящите промени в Наредбата и с оглед на необходимостта от изготвянето на новите цени за сезон ЛЯТО 2023 и сезон ЗИМА 2023/2024.

Измененията  в чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 5 „в“ и т. 10 целят запазването в максимална степен на текущото съотношение между това каква част от себестойността (в парично изражение) се заплаща от страна на правоимащия и каква част се поема като финансиране от страна на Министерство на отбраната  (СБКО).

По отношение на допълненията в чл. 4, ал.1, т. 2 „а“ и “б“, се запазва действащият към момента начин на финансиране, като единствено се внася уточнение по отношение на хранителните продукти, които се заплащат на 100% от правоимащите, съгласно гореизложените мотиви. За лицата по чл. 3, т. 3 и  5, стойността на вложените хранителни продукти са включени в дължимите от лицата - 25% от себестойността на почивката. В тази връзка направеното изменение не води до допълнително финансово натоварване както на лицата  по чл. 3, т. 3 и 5, така и на Министерство на отбраната и/или държавния бюджет. Измененията имат информативен характер.

Създадената буква „г“ в т. 5 е във връзка с въведената нова категория правоимащи лица по чл. 3, т.13 – курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, съгласно нормата на чл. 142, ал.2, т.2 от ЗОВСРБ.

Със създаването на новия чл. 4а от проекта на Наредбата се разширяват възможностите за избор на правоимащите лица при ползване на почивките във военно-почивните домове и хотели, като се предлагат два варианта: с ползване само на нощувка; с ползване на нощувка и храна.

Чл. 4, ал.5 - Извършените корекции регламентират цялостния процес по планирането и отчитането на разходите за почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5, с оглед спазване на разпоредбите на ЗДДС, във връзка с извършваната от страна на Агенцията туроператорска дейност. На основание чл. 142 от ЗДДС, след приключване на почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5, се изготвя задължително протокол за туроператорска дейност, при който се облага маржът (разликата) между реално извършените разходи (на база изготвения окончателен отчет за почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5) и реално платената сума от правоимащите. В тази връзка при наличие на икономия, спрямо заложените разходи в предварителната калкулация, надплатените суми следва да бъдат възстановени на правоимащите, за което се издава и съответният първичен счетоводен документ (кредитно известие) към всяко едно от лицата, взело участие в съответната група. При наличие на преразход, спрямо първоначалния прогнозен разход, се издава първичен счетоводен документ (дебитно известие) към всяко едно от лицата взело участие в съответната група, като сумата следва да бъде възстановена от правоимащите, след предварително уведомяване от страна на Агенцията, с оглед защитаване на финансовите ни интереси.

Отпадането на възможността да се ползват още до 5 дни в активния летен сезон по социална програма, посочени в чл. 11, ал. 1 от действащата Наредба, е с цел постигане на равнопоставеност при ползване на почивките, повишаване на заетостта на морските военно-почивни домове и хотели и по-ефективното им ползване.

 Промяната на смените за летен отдих от 7 на 10 дни, налага заличаване на текста посочен в чл.10, ал. 2 „Смените за летен отдих започват от събота“, предвид невъзможността да бъде прилаган.

В чл. 11, ал. 1 се заличава текста като при наличие на свободни помещения след първия ден на свободната продажба на карти по чл. 18, ал. 5 могат да се ползват още до 5 дни, така че общо дните в активен летен сезон не може да надвишават 12 дни“, предвид това, че смените за летен отдих ще бъдат десетдневни и могат да бъдат ползвани веднъж в рамките на активния летен сезон. По този начин ще бъде избегнато разпокъсване на смените за летен отдих в морските обекти и повече правоимащи лица биха могли да се възползват от десетдневните почивки за по-пълноценен отдих.

В чл. 11, ал. 7, се регламентира ползването на военно-почивните домове и хотели при организирани групови мероприятия от курсантите, обучавани за нуждите на МО.

Със създадената нова ал. 8 в чл.11, се дава възможност участието в специализираните детски и младежки лагери в страната на деца на военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и за деца на български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и за деца на военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната да бъде извън лимита от 20 дни за една календарна година, полагащи се за почивка във военно-почивните домове и хотели и при ползване на почивки в чужбина.

В създадената нова ал. 9 в чл. 11, са посочени условията при ползване на почивки във военно-почивните домове и хотели, касаещи курсантите обучавани за нуждите на МО с оглед регламентирането им като правоимащи лица.

В чл. 13, ал. 1, т. 4, се добавят ЛН и ЛНЧ във връзка с ползването на военно-почивните домове и хотели и от чужди граждани.

В чл. 14, ал. 6 и 7 към процента за разпределението на картите за страната се включва числеността на българските граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.

В чл. 15, ал. 2, са добавени Военноморските сили, като структура, която подава заявки за осигуряване на седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, участвали в операции и мисии извън страната.

Заличаването на думите „преди започване на първата смяна“ в чл. 15а, се налага с оглед промяна на продължителността на картите за летен отдих от 7 дни на 10 дни и започване на първата смяна от първия ден на експлоатационния период за сезонните обекти, или от 01.06. за целогодишните.

В чл. 17 ал. 1, е добавена думата „в страната“ с цел уточняване на  документите, необходими при ползване на почивките във военно-почивните домове и хотели. В създадената т. 7 се посочват документите, необходими за удостоверяване статута на правоимащите лица по чл. 3, т. 13 (курсантите, обучавани за нуждите на МО).

В създадената нова ал. 3  в чл. 17  се посочват документите, необходими за ползване на почивките в чужбина, както и сроковете, в които се предоставят в Агенцията с цел удостоверяване на статута на ползвателя, непосредствено преди почивката.

          Текстът в чл. 18, ал. 6, се разделя на две изречения. Целта е  да се разграничи плащането на почивките в чужбина, които на 100% се заплащат предварително по банков път, и почивките в страната, при които е възможно плащането да се извърши на място на рецепция, в случаите когато резервацията е направена до 5 работни дни преди датата на първата нощувка или в деня на настаняване.

 В чл. 19 ал. 2 се добавят думите „планинските военно-почивни домове и хотели“, с цел поясняване на обектите, които могат да се продават и за по-малко дни от определените със заповеди на министъра на отбраната смени. Заличаване на изречението „В случай на свободни помещения за морските обекти след първия ден на свободната продажба на картите, същите могат да се продават и за по-малко дни от определените със заповед на министъра на отбраната смени по чл. 10, ал. 2, както и без да се спазва началото на смяната“, се налага с оглед промяната в продължителността на почивката за летен отдих от 7 дни на 10 дни и по-ефективно използване на легловата база на обектите.

Измененията в чл. 20 са във връзка със създадения чл. 4а, а именно ползване на два варианта на туристическа услуга – почивка с включена нощувка или почивка с включена нощувка и хранене.

 С промените в чл. 21, се дава възможност почивките в чужбина да бъдат ползвани не само от възрастни членове на семейството на правоимащото лице, а и от лица под 18 годишна възраст, съгласно договореностите със съответната страна домакин.

В чл. 23 направените допълнения са с цел прецизиране и поясняване на досегашния текст.

Измененията на ал. 2 на чл. 23, са с цел прецизиране на случаите при  възстановяване на суми. Съобразно изменението, при отказ от ползването на почивка, в случаите на съответните обективни причини доказани посредством  удостоверителен документ по чл. 23, ал. 6, средствата ще бъдат възстановявани, независимо дали са спазени или не обстоятелствата по ал. 1 на чл. 23.

Създадената нова ал. 3 в чл. 23, има за цел да не се ощетява бюджета на Министерството на отбраната, респективно този на Агенцията, в случаите на подаване на заявление за отказ от ползване на почивка извън сроковете по ал. 1 и при наличие на обстоятелства по ал. 2, когато предварително платените суми от страна на Агенцията за самолетни билети, застраховки и пакетна цена за обезпечаване престоя на групата в чужбина, не се възстановяват на Агенцията от контрагентите.

В Приложение № 1 към член 10 се правят следните изменения:

Военно-почивни домове и хотели, категоризирани по реда на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости. Изменението се налага с оглед промяна в нормативната уредба.

Промяната на експлоатационните периоди на сезонните морски военно-почивни домове и хотели се налага предвид промяната на смените за летен отдих от 7 дни на 10 дни.

В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 3 в Служебна бележка (образец) се добавя думата „обучава“ предвид това, че същата се изисква при ползване на военно-почивните домове и хотели от лицата по чл. 3, т.13 (курсанти, обучавани за нуждите на МО).

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и с цел спазване сроковете, заложени в разпоредбите на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело, публикуването на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (strategy.bg) на проекта на изменение и допълнение на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело,  срокът е 14 дни. Този срок за обществено обсъждане на проекта на Наредбата за военно-почивното дело е обвързан със сроковете, заложени в разпоредбите на Наредбата за военно-почивно дело, касаещи подготовката на предстоящия сезон „ЛЯТО 2023“.


Дата на откриване: 23.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари