Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Предложените промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) са необходими във връзка с изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). В решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на ПВУ на България е предвидено измененията на ЗКИР да бъдат приети в третото тримесечие на 2022 г. Приемането на тези изменения е ключов етап за изпълнение на компонент 10 „Бизнес среда“, Проект 38 с наименование “Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри“, което е част от план-графика за изпълнение на C10.R6 „Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата“.

Основната цел, която се поставя с предложените промени в ЗИД на ЗКИР, е създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи, като основна предпоставка за създаване на имотен регистър.

 


Дата на откриване: 23.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 септември 2022 г. 12:59:24 ч.
asene

Бележки по ЗИД на ЗКИР

Уважаеми Госпожи и Господа,

Представеният за обществено обсъждане ЗИД на ЗКИР, с намален срок от 14 дни, при условие, че няма работещо народно събрание и не е гаранция, че при сформирането му, то ще започне работа веднага по този закон, няма никакво отношение и действие относно "регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата", така както е разписан към момента.

Предлагам да бъде създадена възможност чрез този закон и последваща промяна в Правилника по вписванията всички заявления за издаване на Удостоверение за вещни тежести когато се отнасят за период в който има напълно сканирани актове за даден имот да се издават експресно на заявителите при минимална такса, като за тези случаи не се отнасят сега действащите срокове за изпълнение на услугите.

Относно предвидения срок в Параграф 6 на законопроекта, предлагам срока да бъде разделен на етапи като има предходни по-кратки срокове във времето за актовете за собственост, които са съставени например след 01.01.2001г., друг следващ срок за актове, които съдържат ЕГН на купувач, приобретател и т.н. и едва следващ срок за всички останали актове, които без "разчитане" от страна на човек, който да ги индексира към определени имоти нямат дори и сканирани "реална стойност" за поместване в конкретно електронно досие/имотна партида.

Ако при разглеждане на бележките и препоръките, вносителят на настоящия ЗИД, приеме предложението за ускорено издаване с минимална такса на УВТ за имотни партиди съдържащи само сканирани актове, горното ми предложение за етапи на сроковете за сканиране на актовете ще има  по-благоприятен ефект за граждани и бизнес в частта административно обслужване.

С уважение:

Асен Михалков