Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение на Постановление № 181 на МС от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

С проекта на Постановление се предлага изменение в приложението към чл. 1, ал. 1, раздел VII „Сектор „Транспорт“, т. 2 „Стратегически обекти“, с което четири обекта с номера 951, 708, 131 и 577 ще бъдат премахнати от Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (Списъка на стратегическите обекти).

            1. Обект 951 е необходимо да бъде премахнат от Списъка на стратегическите обекти, тъй като обектът е пункт за управление за военно време. Пунктовете за управление за военно време не отговарят на определението за стратегически обекти, регламентирано в § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Съгласно посоченото определение, стратегическите обекти са административни, промишлени, транспортни или комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли от икономиката на страната. Пунктове за управление за военно време не следва да се включват в Списъка на стратегическите обекти, защото нямат съществено значение в мирно време, т.е. от тях не зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли от икономиката на страната.

Освен това, към настоящия момент обект с номер 951 не съществува. С приемането на ПМС № 61 от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време, на всички пунктове, какъвто е и обектът на МТС, са определени нови номера.

            2. Обект 131 е включен през 2009 г. в Списъка на стратегическите обекти в качеството му на пункт за управление за военно време. Освен изложените по-горе мотиви свързани с пунктовете за управление, следва да се отбележи, че обектът вече не е и пункт за управление за военно време, т.е. той е изключен от обхвата на военновременната система за управление. 

            3. Обект 708 следва да бъде премахнат от Списъка на стратегическите обекти, защото не се управлява от Министерството на транспорта и съобщенията. Обектът е предоставен на Министерството на вътрешните работи с Решение № 404 на Министерския съвет от 14.06.2010 г. и вече не е част от сектор „Транспорт“.

            4. Обект 577 трябва да бъде премахнат от Списъка на стратегическите обекти, тъй като с включването му през 2009 г. в списъка е допусната техническа грешка. Такъв обект не е управляван от Министерството на транспорта и съобщенията и никога не е бил част от сектор „Транспорт“. 

            С приемането на предложения проект ще се актуализира Списъкът на стратегическите обекти, които са от значение за националната сигурност от сектор „Транспорт“ и ще се прецизират отговорностите и задачите на Министерството на транспорта и съобщенията и Държавна агенция „Национална сигурност“ по отношение на стратегическите обекти.

            В съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ министърът на транспорта и съобщенията предварително е съгласувал предложеното изменение с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ е изразил положително становище с писмо с рег. № Д-1876/28.07.2021 г. 

            Предложеният проект на постановление няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

           Приемането на предложеното постановление не произтича от разпоредби на правото на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствието му с него.

           

           

Лице за контакт:
Николай Торбов
Държавен експерт,
Дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“,
Министерство на транспорта и съобщенията,
Тел.: 02/94 09 483
E-mail: ntorbov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 27.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари