Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък ...

С предложения проект се предлага още четири специалности, изучавани в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, да станат защитени. С тях списъкът се разширява на общо 27 специалности, от които 14 са в областта на филологиите, 2 са в областта на физическите науки, а останалите 11 са в областта на техническите науки.

Новите специалности са „Приложна геофизика“ от професионално направление „Науки за земята“, „Хидрогеология и инженерна геология“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, „Обогатяване и рециклиране на суровини“ от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ и „Разработване на полезните изкопаеми“ от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“.

Очаква се в тези специалности да се обучават общо 211 студенти в редовна и задочна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Причината за разширяването на списъка е очакваният недостиг от специалисти с тези инженерни профили на пазара на труда. През последните години броят на студентите по четирите специалности все повече спада, което води и до намаляване на броя на дипломираните инженери.


Дата на откриване: 3.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари