Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г.

С проекта на акт се предлага отпадане на изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование. Основната причина, която налага приемането на акта, е наложената от практиката промяна във функцията на холограмния стикер.

Първоначално идеята за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование е била чрез него да се удостовери тяхната истинност. С развитието на цифровите технологии през годините са разработени и въведени други механизми за контрол на издаването на дипломи,  които служат като подходящ механизъм за проверка и удостоверяване автентичността им.

Регистрите за висше образование вече са оптимизирани. Предстои и въвеждане на изцяло нови функционалности на Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления. Чрез тази реформа регистърът ще се превърне в достатъчно надежден инструмент за проверка и контрол на провежданото обучение на конкретен студент, а по този начин и за удостоверяване истинността на издадената диплома за висше образование.

Предлаганите промени имат за цел да намалят административната и регулаторна тежест за висшите училища в България. Те са обсъдени и подкрепени от Съвета на ректорите.


Дата на откриване: 5.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 ноември 2022 г. 14:05:50 ч.
ХАРИЗАНОВА

1 от 2 Отпадане на необходимостта за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена ОКС

Изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование следва да отпадне по следните съображения:

1. Съгласно чл. 8, т. 7 от ЗВО държавата създава условия за свободно развитие на висшето образование, както и условия за достъп до висше образование, като определя условията за държавно признаване на издаваните от висшите училища у нас и в чужбина дипломи. Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от ЗВО гласи, че дипломите се признават от държавата, когато обучението съответства на държавните изисквания, а съгласно ал. 4 на същата разпоредба на издаваните при условията на ал. 3 дипломи се полага печат с държавния герб. В съответствие с тази разпоредба на ЗВО в чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи (Наредбата), издавани от висшите училища едни от задължителните реквизити, които съдържа дипломата са държавен герб и печат с държавен герб на висшето училище. Поради това и предвид разпоредбата на чл. 15 от ЗНА разпоредбата на чл. 4, ал. 8 от Наредбата противоречи на чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ЗВО.

2. Съгласно чл. 4а, ал. 2 от Наредбата МОН извършва проверка за съответствие на проведеното обучение със Закона за висшето образование и с държавните изисквания, а съгласно чл. 45 от Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката, дирекция "Висше образование" организира и осъществява дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища. Тази разпоредба не е в съответствие с чл. 10 от ЗВО, доколкото съгласно чл. 10, ал. 2, т. 4 от ЗВО министърът на образованието и науката организира признаването на дипломите на лицата, завършили висше образование в чужбина и не разполага с правомощие да организира признаването на дипломи за завършено висше образование в българско висше училище. Наред с това, доколкото съгласно чл. 5, ал. 3 от Закон за администрацията специализираната администрация (каквато е дирекция „Висше образование“) подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност, то предвид правомощията на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 10 от ЗВО, дирекция „Висше образование“ няма компетентност извършва проверка за съответствие на проведеното обучение със Закона за висшето образование и с държавните изисквания.

3.  Съгласно чл. 80 от ЗВО висшите училища нямат право да провеждат обучение по специалности от неакредитирани професионални направления и неакредитираните специалности от регулираните професии и да издават на завършилите ги лица дипломи по смисъла на чл. 7, ал. 3. В този смисъл, когато висше училище е провело обучение по акредитирана специалност, то същото има право да издава диплома за завършено висше образование при изпълнение на държавните изисквания, регламентирани с наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности (отделен е въпроса дали държавните изисквания следва да се регламентират с наредба, предвид Решение №  11/05.10.2010 г. на Конституционен съд на РБ по к. д. № 13/2010 г.). Преценката за това, дали висшето училище провежда обучение в съответствие със ЗВО и държавните изисквания, принадлежи на Националната агенция за оценяване и акредитация (чл. 75 и сл. от ЗВО). Друг документ или административен акт, с който се признава дипломата не е регламентиран от ЗВО. Вменената с чл. 4а, ал. 2 от Наредбата дейност на Министерството на образованието и науката да извършва проверка за съответствие на проведеното обучение със Закона за висшето образование и с държавните изисквания води до дублиране на дейности, още повече че в състава на Националната агенция за оценяване и акредитация влизат двама представители на МОН (чл. 86, ал. 1, т. 3 от ЗВО). Наред с това дейностите на МОН, свързани с извършване на проверка за съответствие на проведеното обучение със Закона за висшето образование и с държавните изисквания, съгласно чл. 4а от Наредбата, води до засягане на независимостта на  Националната агенция за оценяване и акредитация.

03 ноември 2022 г. 14:07:45 ч.
ХАРИЗАНОВА

2от 2 Отпадане на необходимостта за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена ОКС

4. С отмяната на чл. 4, ал. 8 от Наредбата ще се ограничи възможността за административен произвол от страна на МОН, значително ще се намали времето за получаване на диплома за завършено висше образование по акредитирана специалност от акредитирано висше училище; ще се преодолее липсата на ефективно правно средство за защита на дипломантите в случаите, при които издаването на холограмния стикер за дипломата е извън регламентирания понастоящем в Наредбата едномесечен срок; ще се преодолее прехвърлянето на отговорността за забавянето при издаването на холограмните стикери от МОН към висшите училища, а и към дипломантите; ще се избегне ограничаването на закрепените в чл. 48 от КРБ право на труд, избор на професия и място на работа и забавянето във времето на правото на дипломантите да упражняват свободно избрана или приета професия, съгласно чл. 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз; ще се избегнат случаите, при които едно лице е положило успешно изпит за правоспособност преди да е издаден холограмен стикер за дипломата за завършено висше образование, с други думи – лицето да има правоспособност да упражнява регулирана професия, без да има държавно призната диплома.

04 ноември 2022 г. 19:54:39 ч.
dessitata

Отпадане на необходимостта от поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена ОКС

Съгласно чл.4а, ал.2 от Наредбата, МОН извършва проверка за съответствие на проведеното обучение със Закона за висшето образование и с държавните изисквания, а съгласно чл.45 от Устройствен правилник на МОН, дирекция "Висше образование" организира и осъществява дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища. Тази разпоредба НЕ Е в съответствие с чл.10 от ЗВО, доколкото, съгласно чл.10, ал.2, т.4 от ЗВО министърът на образованието и науката организира признаването на дипломите на лицата, завършили висше образование в чужбина и не разполага с правомощие да организира признаването на дипломи за завършено висше образование в българско ВУЗ. Доколкото чл.5, ал. 3 от Закон за администрацията, специализираната администрация, каквато е дирекция "Висше образование", подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавната власт, свързани с компетентността му, имайки предвид правомощията на министъра на образованието и науката, съгласно разпоредбата на чл.10 от ЗВО, дирекция "Висше образование" няма компетентност да извършва проверки за съответствие на проведеното обучение със ЗВО и ДИ.