Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Проектът на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за периода 2022-2024 г. е разработен на основание чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 08.05.2006 г., изменен с Постановление № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Проектът на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода за 2022-2024 г. отразява принципите и целите, залегнали в Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) като  подпомага реализиране приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ и Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).

Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес.


Дата на откриване: 6.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 октомври 2022 г. 12:16:01 ч.
coiduem

Промяна в срока за подаване на документи за кандидатстване

В Раздел VI. "ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ" от Програма за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022-2024 година, предлагаме следната корекция в срока за подаване на документи за кандидатстване:

  • Било:

"Конкурсните процедури ще бъдат оповестявани с обявление на интернет страницата на Центъра най-малко 30 дни преди крайния срок"

  • Става:

"Конкурсните процедури ще бъдат оповестявани с обявление на интернет страницата на Центъра до 30 дни преди крайния срок".

 

МОТИВИ:

Формулираният текст в момента има задължителен характер за минимум 30-дневен срок за подаване на документи за кандидатстване.

В същото време, сроковете по чл. 26, ал. 4 от ЗНА и процедурата за приемане на Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ не позволяват спазването на предвидения срок за организиране на Конкурсната процедура в рамките на 2022 г.

Предложената промяна ще позволи намаляването на срока и възможност за организация на процедурите в по-кратки срокове, при необходимост.