Обществени консултации

Проект на Наредба за Регистъра на висшите училища

С последните промени в Закона за висшето образование (ЗВО) (обн., ДВ, бр. 56 от 2022 год.) са направени изменения в чл. 10, ал. 2, т. 3 относно поддържаните от министъра на образованието и науката регистри. Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а“ от Закона за висшето образование Регистъра на висшите училища се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

В тази връзка и на основание чл. 10, ал. 5 от ЗВО е необходимо да бъде издадена наредба от министъра на образованието и науката, с която да бъдат определени съдържанието, условията и редът за водене на регистъра на висшите училища.

С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в регистъра, както и данните и информацията, които следва да се предоставят от висшите училища и от Националната агенция за оценяване и акредитация на НАЦИД по отношение на регистъра на висшите училища. Точното дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид.


Дата на откриване: 7.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари