Обществени консултации

проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-2309/13.12.2006 г. за организацията на взаимодействието между Академията и основните структурни звена на МВР в областта на професионалната подготовка (необнародвана)

Инструкция № Iз-2309/13.12.2006 г. за организацията на взаимодействието между Академията и основните структурни звена на МВР в областта на професионалната подготовка (необнародвана) е издадена при действието на отменения Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (отм. ДВ, бр. 53 от 2014 г.). С приемането на новия ЗМВР от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.) се създават нови структури и звена в МВР, което налага отмяната на Инструкция № Iз-2309/13.12.2006г., която се явява акт, издаден на отпаднало правно основание (отменения вече ЗМВР от 2006 г.).


Дата на откриване: 11.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари