Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистри

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол е изготвен във връзка с публикуваните нови версии на стандарти и отмяната на стандарти, съдържащи технически изисквания и методи за изпитване на продуктите за пожарогасене. Уредени са характеристиките и методите за изпитване на продукти за пожарогасене на пожари клас D (пожари на метали). Прецизирани са изискванията, свързани с оценяването и удостоверяването на съответствието на продуктите за пожарогасене, както и със задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене, с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и еднозначно прилагане на нормативните разпоредби. Съдържанието на списъка на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене и списъка на сертифицираните продукти за пожарогасене също е актуализирано, като в тях е включена необходимата информация, с цел точната идентификация на продуктите и удостоверяването на съответствието им с изискванията на наредбата. Предвидена е промяна на дефинициите на използваните термини в наредбата. Определени са приложимите версии на стандартите, към които препраща наредбата. Предвидена е промяна в изискванията към противопожарните одеяла тежък тип и методите за тяхното изпитване, както и промяна на формата на издаваните удостоверения за съответствие на продуктите за пожарогасене.


Дата на откриване: 24.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари