Обществени консултации

Консултационен документ във връзка с изготвянето на Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министерството на икономиката и индустрията организира настоящата консултация като процедурен етап от процеса по извършване на Последваща оценка на въздействието на въведения регулационен ред за регистрация в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища, данни и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от публичната регулаторна интервенция в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и да се предприемат съответните мерки за усъвършенстването ѝ.


Дата на откриване: 24.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 ноември 2022 г. 10:41:57 ч.
j.jordanov

Предложения за промени в ЗАРИДСНПНП

Здравейте,

от името на "Проучване и добив на нефт и газ" АД, отправяме следното предложение за промени в ЗАРИДСНПНП,:

Като дружество - лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, сме предоставили определен размер банкова гаранция, която покрива изцяло размера на акциза, който би възникнал в резултат на дейността на склада. Такива банкови гаранции имаме осем на брой, на немалка парична стойност. Всяка година тези банкови гаранции се поддържат и подновяват, за тях са дадени обезпечения пред банка, текат разходи по поддръжката и такси за подновяването им. 

В същото време сме съгласни с извършената регистрация на дружествата по ЗАРИДСНПНП и това да се води такъв регистър, но невиждаме смисъл от изканите ни допълнителни банкови гаранции по този закон, които "гарантирали" изпълнението на задълженията ни по други закони. Въпреки, че по тези други закони и по тях сме предоставили банкови гаранции, реално се получава едно дублиране на банкови гаранции обезпечаващи едно и също нещо за дадена фирма. Всичко това допринася за едно допълнително финансово бреме за дружествата, допълнителни разходи, време и служители, които да се занимават с това.

Нашето предложение е да отпадне задължението за предоставяне на банкови гаранции от лицата, регистрирани по ЗАРИДСНПНП, тъй като те дублират предоставени такива съгласно други законови разпоредби - ЗАДС, ЗДДС и др.