Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/2020 г., обн., ДВ, бр. 40/2020 г., в сила от 5.05.2020 г., изм., бр. 89/2021г., в сила от 26.10.2021г.

Проектът на Постановление Министерския съвет предвижда въвеждането на  изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40/2020 г., в сила от 5.05.2020 г., изм., бр. 89/2021 г., в сила от 26.10.2021 г.

Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия е приет на основание чл. 19 от Закона за публичните предприятия и урежда редът за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Предвид изтеклия период от време, през който Правилника се прилага, както и с цел подобряване на неговите разпоредби и преодоляване на установени неясноти и празноти в правната уредба, в началото на месец май 2022 г. е иницииран процес по представяне на предложения за изменение и допълнение на ППЗПП от страна на министрите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия, които прилагат нормативния акт.

Също така в рамките на проведен одит на Министерството на икономиката и индустрията (преди Министерство на икономиката) за извършване на оценка на въведените контролни механизми от АППК при осъществяване на дейности по Закона за публичните предприятия, бяха дадени препоръки на АППК за промeни в ППЗПП в съответствие с указанията на одита.

След направен анализ на предоставените предложения от министрите и дадените от одита препоръки и указания, в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, са отразени предложенията на органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия, които се безспорни от правна и фактическа гледна точка, взети са предвид препоръките на одита, като са предвидени и други промени, които имат чисто правно-технически характер и целят да прецизират акта и да улеснят неговото точно прилагане.

Контактна информация: Гергана Славкова, дирекция „Правна“, АППК, 02/9701 615.


Дата на откриване: 24.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари