Обществени консултации

Проект на Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

Проектът на Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради е разработен на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

С изменение на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) от 2021 г. в българското законодателство са транспонирани изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

С едно от направените изменения в ЗЕЕ, в сила от 12.03.2021 г., което реферира към изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове за избягване на припокриваща се материя в няколко нормативни актове от същата степен, се промени основанието за издаване на  Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради като законът вмени разширяване на нейния обхват и отпадна основанието за издаване на Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г. С така направените законови промени от 2021 г. като фундаментална и основна за страната е постановена нова наредба по чл. 31, ал. 4 от ЗЕЕ за енергийните характеристики на сгради, която се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Дата на откриване: 24.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 октомври 2022 г. 16:31:47 ч.
Ivan Dimitroff

НАРЕДБА за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Видно от Наредбата:

 

Чл. 15. Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като всяка една съставяща на потребната енергия се увеличи със съответстващите й загуби за добив/производство и пренос по формулата:

където:

Q е количеството първична енергия (kWh);

Qi,H - количеството потребна енергия с i-тия енергоносител (kWh);

ei - коефициент, отчитащ загубите за добив/ производство и пренос на i-тата съставяща на потребената енергия, част трета от Приложение № 1

Видно от Приложение 1, страница 44:

За определяне на първичната енергия се използва коефициент fр, отчитащ загубите при добив и/или производство и пренос на енергийни ресурси и енергия. Първичната енергия за i-я енергиен ресурс Ep,i в kWh се определя по формулата:

(2), p, i i p,i i E Q . f 

където:

Ep,i е количеството първична енергия, kWh;

Qi – количеството брутна потребна енергия с i-тия енергоносител, kWh;

fp,i е коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на брутната потребна енергия.

Стойностите на коефициента fр, както и на коефициента на екологичен еквивалент kco2e, са дадени в таблица 1.

В Таблица 1 има fptot

Мисля, че с цел уеднаквяване на означенията за коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на брутната потребна енергия, fptoti би следвало да замести ei и fp,i във формулите по-горе за определяне на първичната енергия.

Аналогичен следва да  подхода и при коефициента за екологичен еквивалент.