Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № I-11 от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България

Наредба № I-11 от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България (Наредбата) е издадена на основание чл. 94, ал. 4, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) от 1997 г., отменен с § 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗМВР от 2006 г. (ДВ, бр. 17 от 2006 г.), който от своя страна е отменен с § 4 от ПЗР на сега действащия ЗМВР. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове, актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. Същевременно, чл. 11, ал. 3 на Закона за нормативните актове изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредбата. Няма необходимост от издаване на аналогична нова наредба, поради обстоятелството, че съответната материя е уредена в Закона за Министерството на вътрешните работи и Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки (Обн., ДВ, бр. 83 от 2015 г.).


Дата на откриване: 25.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари