Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

В нашата страна е определена горна възрастова граница за жените, които могат да бъдат одобрени за финансиране на дейностите по асистирана репродукция с публичен финансов ресурс. Допустимата възраст за финансиране с публични средства е до навършването на 43 години на жената към датата на подаване на заявлението за одобряване извършването на дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра за асистирана репродукция. Няма възрастови ограничения за дейности по асистирана репродукция, когато те не се заплащат със средства от Центъра за асистирана репродукция, с което се осигурява равнопоставеност в достъпа на медицински услуги на всички лица.

Към настоящия момент пределната възраст за финансиране с публични средства е предмет на оспорване във Върховния административен съд, което е причина да предложим настоящия проект. На този етап на съдебното производство според съда, при въвеждане на тази пределна възраст в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция (правилника), не са публикувани мотиви за съответното решение на министъра на здравеопазването, което е съществено нарушение на процедурата по издаване на правилника. Според съда приемането на точно посочената възраст би могло да е медицински обосновано, но липсата на каквито и да било мотиви преди издаването на правилника, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност, а на заинтересованите лица – да разберат защо министърът на здравеопазването предлага този подход. Дали това е съществено нарушение на процедурата по издаване на правилника или не, е въпрос на съдебен контрол. За да поправим този обективен пропуск, независимо от степента на неговата същественост, предлагаме настоящия проект на правилник, който запазва принципа за пределна възраст от 43 години като критерий за финансиране с публични средства, но е придружен с подробни мотиви за това съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Именно това е и целта на настоящия проект на правилник. В резултат от издаването на правилника при провеждане на тази процедура заинтересованите страни ще могат да си съставят мнение за аргументите на компетентния орган и да отправят своите предложения и становища, ако преценят за необходимо.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 25.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари