Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 157 от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на република България и на техните основни функции

С Постановление № 157 от 2022 г. на Министерския съвет са определени органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост ПМС 157, на ред 40 за инвестиция „Пространствен мониторинг, контрол и управление чрез модернизиране на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН)“, като краен получател е посочено Министерство на вътрешните работи.

С проекта за изменение на акта се предлагат изменение, изразяващо се в промяната на крайния получател по тази мярка, а именно като такъв да бъде определно Министерство на електронното управление.

Мярката предвижда надграждане на Център за аерокосмически наблюдения (ЦАН) в МВР и развитието му като модерен национален център с мрежа за мониторинг, анализ, прогнози и последващо предоставяне на първичната информация, получена от сензори, разположени в Космоса, въздушното пространство и на земната повърхност за вземане на своевременни и адекватни управленски решения в случаи на извънредни ситуации. Целта е отговорните институции и компетентните органи на национално, регионално, общинско и местно ниво в областта на управление на риска от бедствия да бъдат своевременно информирани.

 


Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари