Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С проекта на закон на направени предложение за изменение и допълнение на нормативната уредба в три основни насоки:

- Уреждане на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ от ЗУТ, в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ.

- В законопроекта са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

- Със законопроекта се създава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид предходното му публикуване, по отношение на който са направени несъществени изменения при отразяване на приетите предложения.

 


Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 октомври 2022 г. 21:13:04 ч.
Николай Едрев

ТРП, АМ Хемус и Видин Ботевград

Параграф 8. (1) Строежи или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 9, започнати до влизане в сила на този закон, за които няма строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащите правила и нормативи, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване.

За АМ Хемус, участъци 4 и 5, е единственият възможен начин да започне строителството, което е започнало на 18.07.2020 абсолютно незаконно, без разрешение за строеж. Какво ще стане с виновните, след като Законодателят даде индулгенция. Няма щета - няма виновни.Всички досъдебни ще бъдат прекратени и забравени.

За ТРП - дали ще са търпими основните ремонти, извършени под формата на текущи ремонт и поддръжка по договорите от 2018-2022? На каква цена?

08 ноември 2022 г. 16:42:59 ч.
Иван Ив. Иванов

чл. 26 от ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Защо след като направени изменения са несъществени спрямо предишното публикуване на проекта, не се използва старото публикуване, на което има достатъчно изпратени становища.

Защо след като пишете че има приети предложения не е публикувана справка за постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения.