Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С проекта се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност. Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

Предлагат се и промени на действащи разпоредби в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, като се дава яснота в използвани понятия. Отделно се регламентира необходима промяна, с която са дава възможност на земеделските стопани да изпълнят задълженията си в удължени срокове.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 MHadjiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 ноември 2022 г. 09:40:17 ч.
nbioassoc_bg

Становище по : Проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за

 

СТАНОВИЩЕ:

Приветстваме усилията, на Министерство на земеделието, че действително се старае да вникне в  комплекса от трудности, с които се сблъскват земеделските стопани в контекста на последствията от войната в Украйна. В същото време в качеството си на браншови организации в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“, не еднократно сме настоявали за навременно и достойно подпомагане на стопанствата от тези сектори, тъй като икономическите затруднения при тях, са в особена степен допълнително изострени, поради ниската ликвидност и  галопиращата инфлация на цените на производствените ресурси.

За наша всеобща изненада, след задълбочено запознаване на визирания проект на Наредба по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР, в едно с приложимото законодателство на ЕС, ние НЕ НАМИРАМЕ ефект от така предложените мерки, по начина определен във визираната наредба. В същото време абсолютно категорично НЕ НАМИРАМЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ на поставените цели в приложимия Регламент (ЕС) № 1305/2013, чрез прилагане на така представения проект на нормативен акт, за прилагане на под мярка 22.1 от ПРСР.

Предвид гореизложеното

ПРЕДЛАГАМЕ :

а) В спешен порядък, да се разработи проект на Наредба по подмярка 22.2, по която допустим бенефициент да са Малки и средни предприятия /МСП/, заети в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Биологично производство“ и „Животновъдство“, при таван на подпомагане, с всички натрупвания съгл. приложимото Европейско законодателство до 100 000 евро.

 

б) Като допустим бенефициент да бъдат допустими МСП:

- земеделски производители,

- преработватели,

- организации и групи на производители.

в) Целия финансов ресурс от 33 млн. евро да бъде насочен по подмярка 22.2 на ПРСР.

С оглед на гореизложеното, така представените браншови организации от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“:

НЕ ПРИЕМАМЕ така представеният проект на Наредба по подмярка 22.1 от ПРСР.

НАСТОЯВАМЕ за нейното незабавно цялостно изтегляне, като бъде разработена подмярка 22.2 от ПРСР.

НАСТОЯВАМЕ за спешни консултации с експерти на Министерство на земеделието, във връзка с разработване на нови параметри по подмярка 22.2 от ПРСР.

11 ноември 2022 г. 01:20:38 ч.
Бам

Становище на БАМ-я

За наша всеобща изненада, след задълбочено запознаване на визирания проект на Наредба по под мярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР, в едно с приложимото законодателство на ЕС, ние виждаме подмяна на първоначалната рамка за подпомаганите по сектори и култури. Като идеята обхвата на програмата да бъде за браншовете и културите с приоритет Плодове и Зеленчуци пряко засегнати и чувствителни по отношение на драстичното увеличаване на горива, торове, препарати за растителна защита и разходи за сезонни работници и техния транспорт.

Макар и като елемент на селското стопанство Културите от Парфюмериината промишленост,  Винените лозя и маслодайните технически култури са извън продоволствената кошница.

По тази причина смятаме, че включването в наредбата  на „Допълнителни култури“ с единствена цел по пълно усвояване на БЮДЖЕТА  с около 1 милион декара Слънчоглед от които не всичкият е маслодаен, 220 хиляди декара винени лозя продукта от които Вино- не е застрашен от продължително съхранение, а в резултат на съхранението само му се вдига цената, включване на Етерично маслени култури за Парфюмерийната и козметичната индустрия изключително силно изкривяват помощта по мярката за „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

В Същото време са „ЗАБРАВЕНИ“  за допълнително подпомагане в предвид по високите разходи както за ЕС така и за България приоритетните направление БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО където са включени и рози и винени лоза и маслодайни технически култури като слънчоглед и други

Оранжерийното производство в отопляеми оранжерии това производство пострада най-много от повишените цени на ел енергията и горивата където цените се вдигнаха с над 500%

Оранжериното производство – отопляеми оранжерии трябва да се подпомогне за всички култури – както за доматикарставици пипер така и за Ягоди малини и други листни и плодни зеленчуци

Оранцерииното производство в отопляеми оранжерии се явява най-стратегически важния елемн в селкото стопанство в условията от заплахи от хиническо, биологично или радиационно заразаване, възможностите за което все повече се спрагат на последък

Предвид гореизложеното за да не се създават условия и предпоставки за социално напрежение и протести в и без това труден период за страната ни

 Настойчиво ПРЕДЛАГАМЕ :

 

1. В спешен порядък, да се разработи проект на Наредба по под мярка 22.2, по която допустим бенефициент да са Малки и средни предприятия /МСП/, заети в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Биологично производство“ и „Животновъдство“, „Оранжерийно производство в отопляеми оранжерии“ за всички култури при таван на подпомагане, с всички натрупвания съгл. приложимото Европейско законодателство до 100 000 евро.

 

2. Като допустим бенефициент да бъдат допустими МСП:

- земеделски производители,

- преработватели,

- организации и групи на производители.

 

 

3. Целия финансов ресурс от 33 млн. евро да бъде насочен по подмярка 22.2 на ПРСР.

 

С оглед на гореизложеното, така представените браншови организации от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“:

НЕ ПРИЕМАМЕ така представеният проект на Наредба по подмярка 22.1 от ПРСР.

НАСТОЯВАМЕ за нейното незабавно цялостно изтегляне, като бъде разработена подмярка 22.2 от ПРСР.

НАСТОЯВАМЕ за спешни консултации с експерти на Министерство на земеделието, във връзка с разработване на нови параметри по подмярка 22.2 от ПРСР.

 

 

 

11 ноември 2022 г. 11:36:22 ч.
nbioassoc_bg

Становище по параграф 3 от глава "Заключителни разпоредби"

Изменението на срока за представяне на на документите за реализация на земеделската продукция, така както е предложено ще доведе до значително забавяне в изплащането на подпомагането на земеделските стопани, кандидатстващи по схемите за обвързана подкрепа. Това от своя страна ще доведе до значително влошаване на ликвидността на стопанствата и ефекта от това е точно обратно пропорционален на цялото подпомагане, по линия на временната и/или кризисната рамка прилагана от ЕК. Съгласно гореизложеното промяната на визираните срокове е в тотален разрез с политиката, която водят всички държави от ЕС.

 

НЕ ПРИЕМАМЕ изменението на Наредба № 3 В Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания  (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г.; бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г., бр. 18 и 77 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и бр. 17 и 38 от 2022 г)

НЕ ПРИЕМАМЕ така представените мотиви за изменението на Наредба №3/2015, като ги определяме за незаконосъобразни и неправилни  съгласно приложимото законодателство.

НАСТОЯВАМЕ ИЗЦЯЛО ДА СЕ  ЗАЛИЧИ параграф 3, т.2 от глава „Заключителни разпоредби“ от проекта на Наредба за прилагане на подмярка 22.1, с която се извършва промяна в Наредба №3 от 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания на площ.

НАСТОЯВАМЕ ИЗЦЯЛО ОТТЕГЛИ проекта за Наредба за прилагане на мярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, съгл. наше становише прието от адми нистрацията на МЗм, под вх.№ 15-531/10.11.2022г.