Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Основната цел на промените включени в Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят.

Основните изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) включват: регламентиране на обмена на информация между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието, младежта и науката за целите на изпълнението на държавната политика по заетостта; въвеждане на нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост; регламентиране изплащането на стипендия за участващите в мотивационно обучение; усъвършенстване на законовата уредба на чиракуването; регламентиране правото на представително облекло за служителите на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения.

В проектозакона са включени и изменения с цел прецизиране на разпоредбите в действащия ЗНЗ относно институциите, които могат да предлагат проекти и програми за включване в Националния план за действие по заетостта, формирането на състава на комисиите за оценка на проектните предложения, както и на текстовете свързани с разработването и потвърждаването на график за посещения и график за поддържане на регистрацията от безработните лица.

Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта са ограничаване на младежката безработица, включване на по-широк кръг от работодатели в насърчителни мерки за заетост и подобряване на взаимодействието между институциите с цел повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда.


Дата на откриване: 30.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари