Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

В Националния план за възстановяване и устойчивост, в Компонент 1. „Образование и умения“ е планирана реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот. Тя включва разработване и приемане на изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование, модернизиране на нормативната рамка в сферата на професионалното образование и обучение и приемане на План за действие към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) (План). Планът следва да бъде приет от Министерския съвет до края на 2022 г. Преди приемането му той трябва да бъде одобрен от Консултативен съвет, отговорен за наблюдението и отчитането на изпълнението на стратегическата рамка.

В проекта на План към всяка оперативна цел по приоритетните области на Стратегическата рамка са разписани дейности, срокове за изпълнението им, бюджет и очаквани резултати/индикатори за изпълнение.

Чрез дейностите по плана ще се изпълняват заложените в Стратегическата рамка цели и мерки по приоритетни области, които обхващат всички значими хоризонтални предизвикателства в системата на образованието и обучението при следване на цялостен подход.

С предложения акт ще бъдат постигнати целите за подобряване качеството и приложимостта на образованието в изпълнение на комплексната и многоаспектна образователна реформа, засилваща фокуса върху изграждане на умения и ключови компетентности от ранна възраст.


Дата на откриване: 9.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 ноември 2022 г. 21:30:59 ч.
Aziti

Каца без дъно

Не можеш да научеш някого на нещо, ако сам не го можеш или поне не си го можел....

Поредните пари, които ще бъдат раздадени и оправдани в името на нашите деца, и родителите и децата ще бъдат оставени да се оправят един ден сами.

Колкото и пари да наливате в една гнила и паразитираща система, докато мисленето на посредниците не се промени, онова, което ще достига до нашите деца, ще бъде изопъчавано по пътя на раздаването на тези или онези или дадени пари.

И сТимулирането на благоденствието на едни може да продължи, но за сметка на други... Но кои са тези други?!

 

 

 

08 декември 2022 г. 17:41:06 ч.
ИИИ

Предложения на Института за информални иновации - 1 част

Изх. № 225/06.12.2022 г.

2022 – Европейска година

на младежта

 

 

ДО

Проф. д-р Сашо Пенов

Министър на образованието и науката

 

Относно: Обществено обсъждане на План за действие за периода 2022-2024 година   към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в       Република България (2021-2030)

 

Уважаеми г-н Министър,

 

Още от своето създаване през 2010 г. Фондация „Институт за информални иновации“ е сред организациите партньори на МОН при изпълнение на политиките:

- Участвахме в приемането на новия ЗПУО в сферите на нашите компетенции за ученическото самоуправление и информалното учене;

- Бяхме в екипа автори на Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и успяхме да внедрим там опита на ДАЗД за детското участие във вид на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“.

- Инициирахме и станахме съавтори на методическото помагало по поръчка на МОН  „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (http://www.mon.bg/bg/27).

- Ръководихме пилотния проект „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ за прилагане на практика на методическото помагало и създаване на структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка в три столични училища.

- С резултатите от проекта съставихме сборник с добри практики Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392).

            В резултат на тази наша експертиза искаме да подкрепим политиката на МОН в областта на гражданското образование чрез ученическото самоуправление. Защото опитът дотук показва, че възрастните не могат да решат успешно нито един от проблемите със съвременните деца и ученици, без да ги включат в процеса на разрешаването им чрез отговорностите на ученическото самоуправление във всяка паралелка.

В доклада на министъра към внесения за обществено обсъждане План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) е заявено: „В резултат от приемането и изпълнението на Плана към Стратегическата рамка се очаква … децата и учениците да формират качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното им развитие като личности и активни участници в обществения живот.“

            Това няма как да се случи, ако възрастните в училищата не позволяват и не подпомагат децата и учениците да се ползват от правата си по чл. 171 ал. 2 от ЗПУО:Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците“. Реалистично ли е да се твърди, че с 15-20 ученика в Ученически съвет на училището се реализира ученическо самоуправление на стотици и хиляди деца в българските училища?

08 декември 2022 г. 17:43:14 ч.
ИИИ

Предложения на Института за информални иновации - 2 част

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) дава възможност да се развие ученическото самоуправление като център за обединяване на всички съучастници в него (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество) в полза на училищната общност.

Цел 4.1.: Създаване и развиване на ефективни училищни общности, булет трети от Стратегическата рамка „Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.“ е модифициран в Плана за действие 2022-2024 по следния начин:

5.Подкрепа на създадените и активно работещите ученически съвети, които участват активно при вземането на решения на ниво училище, вкл. участие на училищните общности в планиране и реализиране на училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.

            Този текст следва да придобие следната редакция:

5.Подкрепа за създаване и активна работа на ученически съвети, които участват активно при вземането на решения на ниво паралелка, клас и училище, вкл. участие на училищните общности в планиране и реализиране на училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.

            Нивата на ученическо самоуправление са представени в „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ от Наредба № 13.

Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции с булет четвърти от Стратегическата рамка „Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление в училищата“ отсъства от Плана за действие 2022-2024, в който въобще липсва термина „ученическо самоуправление“ като елемент от гражданското образование на учениците.

            Целесъобразно е към тази оперативна цел в Плана за действие 2022-2024 да се включи следната дейност от чл. 92 ал. 2 на ЗПУО:

 

Дейности

Бю-джет

Изт-к

фин.

Срок

Очаквани

резултати

Инди-катор

Изт.

данни

Тек.

ст-ст

Целева

ст-ст

Водещ

Партн.

Изгражда-не на граждан-ски компетентности чрез учениче-ското самоупра-вление в часа на класа

 

 

Държ.

бюджет

12/24

Увеличаване  броя на социално активните деца и ученици за постигане на по-високи образователни и възпитателни цели. Реализиране на гражданско образование за научаване чрез правене.

Брой учени-чески съвети в пара-лелки

(УСП).

Брой Учени-чески съвети на учи-лища

(УСУ).

Обр. 1

УСП - 3

учи-лища.

УСУ –

до

50 %

от

учи-лища-та

Брой

у-ща с

УСП

2024 -

50 %.

Брой

у-ща с

УСУ

2024 - 100 %.

МОН

РУО,

НИО,

ДАЗД, СБУ,

у-ща,

партн.

орг.

 

08 декември 2022 г. 17:44:53 ч.
ИИИ

Предложения на Института за информални иновации - 3 част

МОТИВИ КЪМ НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

            Анализ на състоянието на ученическото самоуправление през последните пет учебни години

 1. Възрастните в лицето на директорите и класните ръководители не желаят да разрешат на учениците да се самоуправляват по правила, „определени с правилника на училището по предложение на учениците“ (чл. 17 ал. 2 от ЗПУО) и с предубеждението, че ученическото самоуправление щяло да се превърне в „слободия“ (техен термин), не се прилагат нормите на закона.
 2. Не се избират Ученически съвети на паралелките, чрез които да се излъчват членовете за Ученическите съвети на класовете и Ученическия съвет на училището, с което не се изпълняват „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети” от Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
 3. След като няма ученическо самоуправление в паралелката, класните ръководители не изпълняват разпоредбите на чл. 92 ал. 2 от ЗПУО за последователно развитие на класа“ и заизграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление в часа на класа.
 4. Училищата не познават и не прилагат методологията за привличане на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество), разработена в създаденото по поръчка на МОН издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”. Електронен формат на изданието е качен в сайта на МОН от 2019 г. (http://www.mon.bg/bg/27 - В помощ на класния).
 5. Директорите и учителите не проявават интерес към квалификационния модул с 1 кредит по одобрената програма от МОН „Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление”.
 6. Наличието на 10-15 отличници в Ученическия съвет на училището, избран незнайно как, не е ученическо самоуправление, а форма на отчетност и PR на училището.
 7. Смяната на местата на директора и учителите с ученици на 9 май, Денят на Европа, не е ученическо самоуправление, а заблуда, че има такова в училището.
 8. Липсата на мониторинг от страна на МОН по спазването на ЗПУО и Наредба № 13 в частта за правата на децата и учениците помага ученическото самоуправление да не се появява в училищата.
 9. Показател, че нищо реално не се случва в системата на училищното образование по темата ученическо самоуправление е раздела „Добри практики за образователна интеграция“ от сайта на МОН (https://www.mon.bg/bg/1733), в който има един единствен материал за ученическото самоуправление и то от учебната 2014/2015 г., т.е. преди да влезе в сила новия ЗПУО и да разшири полето на ученическото самоуправление до всяка паралелка.

08 декември 2022 г. 17:47:28 ч.
ИИИ

Предложения на Института за информални иновации - 4 част

Възможности, ценности и ползи, които носи със себе си ученическото самоуправление:

 • Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни занятия и придобиване на умения за живот.
 • Много по-активно участие в живота на училищната общност и придобиване на социални умения.
 • Икономия от разходи за консумативи в училището.
 • Организирана, сплотена и активна училищна общност.
 • „Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и носенето на отговорност като осъзнато гражданско поведение.
 • Формиране на така необходимите и ценни за гражданската и професионалната реализация на личността меки умения (например: работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли).
 • Реализиране на гражданско образование за научаване чрез правене (информално учене).
 • Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.
 • Създаване на отношения на доверие, взаимопомощ и съпричастност към общите интереси на децата/учениците в защита и реализация на техните права и задължения.
 • Създаване на условия за изява на творческия и иновативен потенциал практически на всички деца и ученици.
 • Превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи учениците в днешно време, като тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, агресивно поведение, тормоз и др.
 • Развитие на доброволчеството в полза на класа, училището и обществото.” (УСП, с. 105)
 • Подпомагане на общата подкрепа на личностното развитие в училището по чл. 15 от Наредбата за приобщаващото образование (2017).

Екипът на Фондация „Институт за информални иновации“, който е инициатор, координатор, реализатор  или активен участник в изграждането на нормативните и методологичните предпоставки за развитието на ученическото самоуправления на всички нива в училището, е готов да продължи да бъде партньор на МОН в следващите стъпки по прилагането им на практика.

С уважение,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Настоятелство на Фондация

                                                                        „Институт за информални иновации”

                                                                        Председател - д-р Таня Желязкова-Тея