Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 209 от 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на ПРСР 2014–2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на МИГ, изпълняващи стратегии за ВОМР …

 

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата (обн., ДВ, бр. 63 от 2015 г.)

 

С промените се цели да се създаде по-добра организация в процеса на прилагане на Програмата за развитие на селските райони и на подготовката и бъдещото прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

 

 Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

  rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари