Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

 

С измененията на Закона за лова и опазване на дивеча /Обн. ДВ, бр. 89 от 2010 г./ се въведе изискването в чл. 54 министъра на земеделието и храните да издава разрешителни за отстрел на кафява мечка, с цел по-бързото отстраняване както на проблемни мечки, така и отстрел на екземпляри с цел регулиране на популацията й. За целта ежегодно до 31 януари министъра на околната среда и министъра на земеделието и храните определят броя на екземплярите за отстрел на кафява мечка с цел регулиране на популацията й, като броя им не може да бъде по-голям от 8 % и по-малък от 3 % от общата численост на мечката.
В тази връзка и с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка) и вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидено въвеждането на пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Като изключение от тази забрана проектът предвижда министърът на земеделието и храните да издава разрешителни за отстрел на мечки само в случаите, регламентирани в разпоредбите на чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие.
Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда мечката да бъде извадена от Приложение № 1 като ловен вид.
Направените изменения в закона целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и опазването на кафява мечка и превеждането на Закона в съответствие с европейското законодателство.


Дата на откриване: 1.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари