Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията“

С настоящата наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 16.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2022 г. 10:45:30 ч.
bami

Становище на Българска асоциация на металургичната индустрия

Българсака асоциация на металургичната индустрия (БАМИ изразява следните бележки по проект ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в металургията“:

 

Текстът на стр. 4 „Ежедневно преминава инструктаж на работното си място по техника на безопасност“ - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ.

Няма такова нормативно изискване и не е необходимо да съществува такъв запис. Видовете инструктажи и тяхната честота се регламентират с конкретна наредба.

 

стр. 5- да се добави следния текст „ както и електронни дисплеи и монитори“

Работната среда на оператора в металургията се характеризира с работа в помещения с повишен шум и запрашеност, на работни площадки и обекти на закрито и открито при неблагоприятни атмосферни условия, с използване на химически агресивни течности, високи температури, съоръжения с повишена опасност, транспортни ленти, кранове.

 

 

На стр. 7 и стр. 22, 23, 24 да се премахнат следните текстове:

 

„Резултат от учене 9.2 Изработва различни детайли чрез шлосерски операции“

„Резултат от учене 9.3 Заварява (споява) черни/ цветни метали, тръби и фитинги“

„Резултат от учене 9.4 Заварява тръби от пластмаса и произтичащите от тях изисквания за знания, умения и компетентности“

Горните текстове са практически несъвместимо с основните задължения на оператора в металургията.

 

На стр. 16, 17 да се премахнат следните текстове:

Умения:

 • „Поддържа техническата изправност на металургичните пещи“
 • „Отстранява възникнали повреди“ 
 • „Извършва планови и аварийни ремонти“

Същите не са в зоната на отговорност на оператор-металурга!

 

Компетентности:

•   „Способен е в екип да отстранява възникнали повреди и извършва качествено планови и аварийни ремонти, при спазване на изискванията на ЗБУТ“ - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ

 

Длъжността не участва, а съдейства на екипите по ремонта! Това не се изисква да се изпълнява от оператора и може да бъде в противоречие с изискванията на нормативната уредба!

 

На стр. 31, 32 да се премахнат следните текстове:

Знания:

 • „Описва устройството и работата на пещта Аусмелт, агрегатите и съоръженията в оловно производство“

 

В Наредбата не следва да се конкретизира конкретна пещ и технология, тъй като в производството могат се използват и други схеми и съоръжения.

Умения:

 • „При необходимост измерва температурата на ваната с пирометър и дълбочината на ваната

взема проби“

 • „Транспортира реагенти и от постоянните им стоянки“
 • „Влага реагенти в котлите за рафинация“
 • „Извършва планови и аварийни ремонти"

Това са задължения от конкретни длъжностни характеристики.

Излишно детайлизиране, вкл. и изисквания за умения са неприсъщи за ремонтните дейности.

 

 

 

5. Изисквания към обучаващите

След вторият абзац да се добави следния текст „и след успешно преминат курс по методика на обучението и педагогика“ и той да придобие следния вид:

По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение и след успешно преминат курс по методика на обучението и педагогика.

 

От практиката, която имаме считаме, че това трябва да е задължително изискване!

  

 

14 декември 2022 г. 10:45:58 ч.
bami

Становище на Българска асоциация на металургичната индустрия

Българсака асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) изразява следните бележки по проект ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в металургията“:

 

Текстът на стр. 4 „Ежедневно преминава инструктаж на работното си място по техника на безопасност“ - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ.

Няма такова нормативно изискване и не е необходимо да съществува такъв запис. Видовете инструктажи и тяхната честота се регламентират с конкретна наредба.

 

стр. 5- да се добави следния текст „ както и електронни дисплеи и монитори“

Работната среда на оператора в металургията се характеризира с работа в помещения с повишен шум и запрашеност, на работни площадки и обекти на закрито и открито при неблагоприятни атмосферни условия, с използване на химически агресивни течности, високи температури, съоръжения с повишена опасност, транспортни ленти, кранове.

 

 

На стр. 7 и стр. 22, 23, 24 да се премахнат следните текстове:

 

„Резултат от учене 9.2 Изработва различни детайли чрез шлосерски операции“

„Резултат от учене 9.3 Заварява (споява) черни/ цветни метали, тръби и фитинги“

„Резултат от учене 9.4 Заварява тръби от пластмаса и произтичащите от тях изисквания за знания, умения и компетентности“

Горните текстове са практически несъвместимо с основните задължения на оператора в металургията.

 

На стр. 16, 17 да се премахнат следните текстове:

Умения:

 • „Поддържа техническата изправност на металургичните пещи“
 • „Отстранява възникнали повреди“ 
 • „Извършва планови и аварийни ремонти“

Същите не са в зоната на отговорност на оператор-металурга!

 

Компетентности:

•   „Способен е в екип да отстранява възникнали повреди и извършва качествено планови и аварийни ремонти, при спазване на изискванията на ЗБУТ“ - ДА СЕ ПРЕМАХНЕ

 

Длъжността не участва, а съдейства на екипите по ремонта! Това не се изисква да се изпълнява от оператора и може да бъде в противоречие с изискванията на нормативната уредба!

 

На стр. 31, 32 да се премахнат следните текстове:

Знания:

 • „Описва устройството и работата на пещта Аусмелт, агрегатите и съоръженията в оловно производство“

 

В Наредбата не следва да се конкретизира конкретна пещ и технология, тъй като в производството могат се използват и други схеми и съоръжения.

Умения:

 • „При необходимост измерва температурата на ваната с пирометър и дълбочината на ваната

взема проби“

 • „Транспортира реагенти и от постоянните им стоянки“
 • „Влага реагенти в котлите за рафинация“
 • „Извършва планови и аварийни ремонти"

Това са задължения от конкретни длъжностни характеристики.

Излишно детайлизиране, вкл. и изисквания за умения са неприсъщи за ремонтните дейности.

 

 

 

5. Изисквания към обучаващите

След вторият абзац да се добави следния текст „и след успешно преминат курс по методика на обучението и педагогика“ и той да придобие следния вид:

По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение и след успешно преминат курс по методика на обучението и педагогика.

 

От практиката, която имаме считаме, че това трябва да е задължително изискване!