Обществени консултации

ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 - 2020

 

Актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. е разработена в съответствие с Националната програма за реформи до 2020 г., в която са дефинирани приоритетните области, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика, както и в съответствие с Национална програма за развитие България 2020.


 

Визията на Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2012-2020 се дефинира като: „осигурени условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономика с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с цел повишаване на стандарта на живот и социална интеграция”.


 

 Предмет на стратегията е както подобряването на функционирането на пазара на труда, така и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси, подкрепа за устойчивото макроикономическо развитие, което генерира повече и по-качествени работни места. В Актуализираната стратегия са определени нови стратегически цели.


 

Целите на Актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. са в синхрон с целите на Стратегията Европа 2020 и целите на Република България, залегнали в редица национални стратегически документи. Основна цел в развитието на политиката по заетостта, в средносрочна перспектива (2012 – 2015 г.), е повишаване на заетостта за компенсиране на намаленото търсене по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез насърчаване разкриването на нови работни места, подобряване на услугите по заетостта и активиране и обучение на безработните, за да разполагат с търсените от работодателите знания и умения. В дългосрочна перспектива (2015 – 2020 г.) ще се цели значително подобряване на инвестирането в човешкия капитал, осигуряване на значително по-висока и устойчива производителна заетост и интегриране на пазара на труда на най-широк кръг от лица.


 

Основните приоритети на Актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. включват: повишаване на заетостта в условията на интелигентен; устойчив и приобщаващ растеж; повишаването предлагането на работна сила и целенасочена подкрепа за повишаване търсенето на работна сила.


 

В Актуализираната стратегия са определени три основни направления на действие и съответните задачи по тях: повишаване на качеството на работната сила според изискванията на пазара на труда и за повишаване на производителността на труда; повишаване предлагането на работна сила и подкрепа за повишаване търсенето на работа.


 

            Финансирането на дейностите и мерките в Актуализираната стратегия по заетостта ще бъде осигурено със средства от държавния бюджет в рамките на програмното бюджетиране на съответните отговорни институции и средства от оперативните програми. МТСП ще осъществява непрекъснат мониторинг относно изпълнението на целите на стратегията на база система от индикатори. Този процес ще бъде обезпечен чрез интегрираната информационна система на МТСП, статистически данни и други видове информация.


Дата на откриване: 2.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари