Обществени консултации

Проект на Наредба за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления

Основната цел на предлагания проект на наредба е да се внесе нормативна яснота като определи съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти. Точното дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид.

Регистърът се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД. С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в регистъра, както и данните и информацията, които следва да се предоставят от висшите училища по отношение на регистъра на студентите и докторантите. Посочени са още начинът на осъществяване на достъп до вписаните обстоятелства, както и за кои данни е осигурено свободно извършване на справки.

Нормативно е закрепено кои субекти могат да извършват действия по вписване в регистъра, както и начинът на вписване на новите обстоятелства. С наредбата се цели осигуряване на своевременното въвеждане на данни в регистъра и вписването, като са посочени срокове за подаване и отразяване на данните и информацията в регистъра.

Проектът на наредба цели още и да определи дейностите по отстраняване на грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства.


Дата на откриване: 16.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари