Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

1. Причините, които налагат приемането на нормативния акт:

Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки (обн. ДВ, бр. 44 от 29 април 2002 г., изм. ДВ. бр. 32 от 19 април 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 2 февруари 2018 г.) е издадена на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за храните, отменен ДВ бр. 52 от 9.06.2020 г.

В същия брой на Държавен вестник е обнародван нов Закон за храните и в изпълнение на законовата делегация по чл. 5 от него с Постановление № 42 на Министерския съвет от 1 април 2022 г. е приета нова Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки.

С Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки. е  въвеждат изискванията на:

- Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 141 от 6 юни 2009 г.);

- Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 225 от 27 август 2010 г.);

- Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 284 от 20 октомври 2016 г.).

Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, която се предлага за отмяна, към настоящия момент се явява подзаконов нормативен акт с отпаднало правно основание. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяване.

Същевременно, чл. 11, ал. 3 на ЗНА изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки.

Предвид обстоятелството, че издавеното на Наредба № 9/2002 г. е съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите и министъра на икономиката, се предвижда отменителната наредба да се съгласува със същите министри.

2. Целите, които се поставят:

Прецизиране на действащата нормативна уредба.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на Наредба за отмяна на нормативен акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Същият, няма да доведе и до разходи на отделните бизнес оператори по храни, тъй като не се въвеждат нови регулаторни режими.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Ще се избегне дублирането в правното пространство на нормативни актове от една и съща степен, които уреждат една и съща материя и същевременно ще се създаде ясна и непротиворечива правна уредба на урежданите обществени отношения.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С наредбата за отмяна не се въвеждат изисквания на европейското право.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари