Обществени консултации

Проект на Постановление за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време

Проектът на постановление е в съответствие с нормите на чл. 17 от Закона за резерва  на въоръжените сили на Република България, изискващи  Министерският съвет да определи структурите от другите сили от системата за национална сигурност на Република България за включване във въоръжените сили във военно време.

Законът за резерва на въоръжените сили на Република България и Правилникът за прилагането му, определя  обществените отношения, свързани с резерва на въоръжените сили, службата в него и на военния отчет на гражданите. Детайлно са регламентирани и конкретизирани правата и задълженията на гражданите и на органите за ръководство на резерва на въоръжените сили.

Проведеният Стратегическия преглед на отбраната, както и разработените в последствие стратегически документи за въоръжените сили на Република България (Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.) наложиха промяна в организационната структура и преход към нова функционална структура на въоръжените сили.

  С цел осигуряване и развитие на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили за военно време и за гарантиране на националната и съюзна сигурност и в изпълнение на чл. 17, т.5 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България е необходимо с постановление на Министерския съвет да бъдат актуализирани структурите от другите сили от системата за национална сигурност на република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време, определени в ПМС № 54 от 2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време (ДВ, бр. 24 от 2013 г.).

В рамките на процеса на планиране на отбраната и на основание чл. 19 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се организира ръководителите на структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които влизат в състава на въоръжените сили във военно време, да определят структури и численост за включването им във въоръжените сили във военно време.

Изготвеният проект на Постановление обхваща и резерва на въоръжените сили, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи. Още повече техните структури за допълване на въоръжените сили във военно време и числеността на запаса за нуждите на Министерството на вътрешните работи вече са определени с Решението на Народното събрание от 25.10.2013 г. Ето защо се предлага и отмяната на Постановление № 271 на Министерския съвет от 2006 г. за определяне на резерва на въоръжените сили на Република България, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм., бр. 24 от 2013 г.), издадено на основание отменения Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.

   Изпълнението на проекта на акта не води до изменение в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на отбраната, които да бъдат одобрени за сметка на бюджети по държавния бюджет.

На основание чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация към проекта на акт е изготвена и приложена финансова обосновка.

С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време, доклада на министъра на отбраната и предварителната частична оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни, поради неотложното изпълнение на най-спешните и належащи структурни и организационни промени във въоръжените сили, произтичащи от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и приетата от Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили но Република България 2032 (обн. ДВ, бр. 13 от 2021 г.


Дата на откриване: 21.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2022 г. 03:02:55 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София - ибб.алле.бг

ИББ - ibb.alle.bg предлага Проект за извънбюджетно финансиране - green-trillion.alle.bg  изграждането на съвършено нови, многократно по-многочислени и модерни от сегашните въоръжени сили на Република България, съизмерими с тези на Турция например - army.alle.bg , в рамките на десетина години .

0899171570

ibb-bg@abv.bg