Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредбатa за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване определя отговорността на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) по отношение на отпадъците, образувани в резултат на тяхната употреба, както и целите по събиране, оползотворяване и рециклиране, които следва да бъдат постигнати. Въвежда разпоредби относно задълженията на дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, които са длъжни да поставят съдове за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано в бита, на територията на обекта, където извършват продажбата, както и табели на видно място в търговските обекти, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита.


Дата на откриване: 2.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.11.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 ноември 2012 г. 18:51:42 ч.
ironhorse

Забележка1

Чл. 10, ал. 2 и 3 са толкова не ясни. Категорично ги опростете ! Освен това, кой ще определи точно колко е пазарният дял ?! По-лесно е ако количеството задължително събирано ИУЕЕО свържете с теглото на пуснатото на пазара ЕЕО. Всичко друго си е пожелание. Видно е, че сте се затруднили дори да обясните какво искате да постигнете. Ал. 2 и ал. 3 в този си вид са безпредметни !

02 ноември 2012 г. 18:53:57 ч.
ironhorse

Забележка2

Гимнастиката в чл. 10 е излишна, щом има чл.15

02 ноември 2012 г. 18:57:02 ч.
ironhorse

Забележка3

Гимнастиката в чл.10 е излишна щом има чл. 28 и 29

02 ноември 2012 г. 19:15:43 ч.
ironhorse

Забележка4

Чл.30, ал. 1 трябва да се допълни и/или рециклиране ! В чл. 30, ал. 2 се изискват 3 екземпляра, а се описва какво се прави с два. Какво става с третия, за кого е ?! В чл. 32, ал. 2 трябва да се добави като в другите наредби, че не се изисква документ по чл. 35 от ЗУО !!! В чл. 35 е добре да се запише, как се предава отпадъка, по Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО или по правилата на чл.30 от наредбата за ИУЕЕО?! Чл. 47 трябва се прецизира, обекти-магазини, които приемат ИУЕЕО от потребители, не трябва да водят отчет по наредбата съгласно чл. 48, ал. 1от ЗУО.

02 ноември 2012 г. 19:20:54 ч.
ironhorse

Забележка5

Изброяването на уредите подлежащи на директивата за ЕЕО, както и в настоящата наредба не е пълно. Посочете, че за специфични случаи се използва справочник на Оргалим !

02 ноември 2012 г. 21:14:15 ч.
ironhorse

Забележка6

Изискването Ви да вържете количеството за рециклиране с 4 кг. на глава от населението с чл 10, ал.2, противоречи на духа на Директивата за ИУЕЕО, която е да се прекрати повишаването на материалният статус с количеството образувани отпадъци.Пример: днес един телевизор тежи около 10 кг. след година ще е 8 кг., как ще се изпълни чл. 10, ал.2 ?! Освен ако не мислите всяка година да поправяте наредбата, текстът е безмислен, смешен и малоумен.