Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводн

Проектът на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите (Наредбата) се издава на основание чл. 7, ал. 4, т. 4, чл. 61, ал. 2, чл. 64а, ал. 1, чл. 68, чл. 75, ал. 1 и 3 и § 5, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление. Приемането на нова наредба е продиктувано от направените изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Загл. изм. -ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.). Измененията и допълненията на закона са свързани с постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.

 

Отговорна дирекция:Национален фонд
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари